Generell naturmiljø | Agder Energi

Natur og miljø

Vassdragsregulering kan gi konsekvenser for andre arter og organismegrupper enn fisk. Krypsiv er et eksempel på dette.

Fjerning av krypsiv ved Brokke. Arkivfoto.

 

For å kartlegge omfanget av problemvekst og vurdere årsaker til dette ble Krypsivprosjektet formelt satt i gang i 2002.
Prosjektet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe, og Fylkesmannen i Vest-Agder har prosjektledelsen.

Krypsivprosjektet har to mål: Man skal finne årsakene til problemvekst av krypsiv i Sørlandsvassdrag i tillegg til å begrense problemveksten av krypsiv.

Tiltak i utsatte områder Fra begynnelsen av 90-tallet og frem til i dag er det totalt brukt rundt 3 millioner kroner på tiltak for å fjerne krypsiv i de mest utsatte områdene i Mandalselva og Otra. Effekten er imidlertid av kortvarig karakter: Planten kommer tilbake i løpet av 3-5 år dersom feltet står urørt.

Uregulerte vassdrag Frem til nå er kraftbransjen blitt beskyldt for å ha skapt problemene, og på enkelte elveavsnitt er det klart at regulering har forsterket veksten. Det er imidlertid flere eksempler på kraftig krypsivvekst i uregulerte vassdrag. Prosjektets styringsgruppe mener derfor det er svært viktig å finne årsakene til den kraftige krypsivveksten.

Negative konsekvenser Problemveksten er til ulempe for fiske, båtliv og bading, og også det visuelle inntrykket av vassdragene endres: Overflatematter med krypsiv oppfattes som et fremmedelement, og reduserer dermed opplevelsesverdien av vassdragsnaturen.

Som regulant erfarer Agder Energi Vannkraft at krypsiv legger seg på inntaksristene og medfører problemer for driften av kraftstasjoner. De store forekomstene kan i tillegg begrense utbredelsen av andre planter og dyr i vassdragene. En undersøkelse i Mandalselva viser at krypsiv er i ferd med å spre seg til viktige gyteområder for laks. Dette kan få negative konsekvenser for produksjonen av laks.

Fyller vannsøylen Krypsiv er en vanlig plante med hovedutbredelse på Sør- og Vestlandet. Normalt sett er krypsiv en liten og uanselig plante som de færreste legger merke til. Men dersom planten får gode vekstforhold i vassdragene kan den vokse svært hurtig og fylle hele vannsøylen med ugjennomtrengelig plantemasse på 0,5-3 meters dyp.

Slike bestander fungerer i tillegg som sedimentfeller, og enkelte steder er det målt opp til 1 meter med mudder over den opprinnelige elvegrusen. De siste årene er det dessverre registrert en økende geografisk utbredelse av krypsiv på Sørlandet.