Miljø versus produksjon | Agder Energi

Miljø versus produksjon

Agder Energi arbeider for å redusere eventuelle negative miljøpåvirkninger av kraftproduksjonen.

Mandalselva

All ressursutnyttelse og bruk av anleggene skal skje innenfor gjeldende konsesjonsbetingelser og skjønnsforutsetninger. Vi er også underlagt en rekke lover, forskrifter og retningslinjer.

I tillegg til at vi utfører tiltak som myndighetene pålegger oss, avklarer vi miljøkonsekvenser og utreder aktuelle tiltak i forbindelse med egne kraftverk.

Miljøperspektiv Ett av våre satsingsområder innenfor vassdragsmiljø er å legge forholdene til rette slik at laksen kan gjennomføre sin biologiske livssyklus samtidig som kraftproduksjonen opprettholdes.

I 2009 er det gjennomført flere tiltak for å bedre forholdene for laksen. I Arendalsvassdraget ble det sluppet ut lokkevannføring forbi Rygene kraftstasjon, og i tillegg ble det etablert en fisketrapp i Nidelva. Også forbi Laudal i Mandalsvassdraget ble det sluppet ut lokkevannføring og smoltvannføring for å legge til rette for laksevandring.

Kalk og sur nedbør Lakserogn blir satt ut i sammenheng med et prosjekt for reetablering av laks på Sørlandet. Kalking og mindre sur nedbør de senere årene har påvirket både laksen og innlandsfisken positivt.

I forbindelse med utsetting av aure gjennomføres det prøvefiske og andre undersøkelser for å få et faglig godt grunnlag slik at målet om naturlig rekruttering kan oppnås på sikt. I Arendalsvassdraget er det lagt ut gytegrus i Rolleivstadvannet for å bedre gyteforholdene for aure.

Agder Energi har støttet forskningsprosjekter på bleka i Byglandsfjord gjennom mange år. Vi er også en aktiv deltaker i arbeidet med å redusere problemvekst av krypsiv i vassdragene - både direkte i form av tiltak samt gjennom deltakelse i Krypsivprosjektet på Sørlandet.

Sertifisering Seks av våre kraftverk tilfredsstiller miljømerkeordningene til ”Bra Miljøval” fra Svenska Naturskyddsföreningen. 15 av våre kraftverk tilfredsstiller kravene fra tyske TÜV SÛD.

Norsk vannkraft som energikilde forurenser i svært liten grad luften eller slipper ut klimagasser. I Europa for øvrig er man vant til miljøforurensende kullkraft, og vannkraften er derfor etterspurt. En garanti for at kraften som tilbys er produsert av fornybare energikilder, representerer derfor ekstra verdi og er et konkurransefortrinn i det europeiske markedet.

Les mer Du finner konkrete eksempler på hvordan vi arbeider med ressursutnyttelse med et miljøperspektiv artiklene under  Generell naturmiljø .

Miljømerkeordninger TÛV og Bra Miljôval

av Mette Mari Wigstøl
Rådgiver kommunikasjon