Om Agder Energi Varme | Agder Energi

Om AE Varme

Agder Energi Varme ble etablert i 1999 og er et datterselskap i Agder Energi-konsernet.

Kristiansand har et sammenhengende fjernvarmenett som omfatter Vågsbygd, Kvadraturen, Lund, Prestheia, UiA og sykehuset på Eg. Fjernvarmenettet benytter overskuddsvarme fra Xstrata og Returkraft. Foto: Agder Energi

 

Hovedoppgaven vår er å etablere varmesentraler og infrastruktur som kan oppgradere og forsyne stadig flere områder med fjernvarme.

Mål om 150 GWh
AE Varme har lagt rundt 45 kilometer fjernvarmerør på Sørlandet, og i 2010 passerte leveransene 100 GWh. Mesteparten av fjernvarmerørene og leveransene er i Kristiansand, og selskapets målsetting er å levere rundt 150 GWh i 2015.
 
Stor vekst
Vi leverer fjernvarme til over 190 offentlige og private bygg. Selskapet har omkring 1400 husholdningskunder i leilighetsbygg og borettslag. Veksten i Kristiansand kommer langs den såkalte metrolinjen fra Vågsbygd-veien i vest via Vesterveien til sentrale strøk som Kvadraturen og Lund og videre til Sørlandsparken i øst.
 
AE Varme har også energisentraler i Grimstad, Arendal og Risør. Vi forventer god vekst også i disse områdene.

 

 

Historien

Agder Energi Varme AS er et selskap i Agder Energi-konsernet. Selskapets hovedoppgave er å bygge infrastruktur for distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling, med tilhørende produksjonsenheter. AE Varme har konsesjon for å bygge og drive fjernvarme i Kristiansand, Arendal og Grimstad.
 
1998
Bygging av fjernvarmenett i Kristiansand starter opp. Dette ble bygd for å forsyne Presteheia skole og Høgskolen i Agders nybygg på Gimle.
1999
Kristiansands ordfører åpner kranen til Kristiansands første fjernvarmebygg, Presteheia skole. Gimle varmesentral settes i drift med 2 MW biobrenselkjel og oljekjeler som reserve. KEV Varme AS etableres i juni 1999 som et datterselskap til Kristiansand Energiverk AS.
2001
AE Varme AS blir et datterselskap i Agder Energi AS.
2003
Bygging av fjernvarmenettet i Vågsbygd starter opp.
2004
Høsten 2004 blir spillvarmeprosjektet på Falconbridge Nikkelverk AS (nå Xstrata) ferdigstilt, og fjernvarmenettet blir betydelig utvidet i Kristiansand. Risør Energisentral settes i drift.
2005
Kjølesentral på Kjøita i Kristiansand settes i drift.
2006
Kjølesentral i Arenasenteret i Arendal settes i drift. Denne forsyner Arenasenteret og Kulturhuset/kommunehuset. Bygging av fjernvarmenett i Sørlandsparken starter opp. Tomt for ny biosentral er til regulering. Sentralen planlegges å settes i drift i 2011.
2008
Energisentralen i Parkveien i Arendal settes i drift. Metangass fra Agder Renovasjon sitt avfallsdeponi benyttes. Bygging av fjernvarmenett i Grimstad startes opp i området hvor nytt høyskolebygg etableres.
2010
Biokjeler settes i drift i Parkveien varmesentral i Arendal. Returkraft sitt avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr settes i drift. Overføringslinjen fra avfallsanlegget til Kristiansand sentrum settes i drift.
2011
Overføringsledning fra Vesterveien varmesentral i Kristiansand til Trekanten i Vågsbygd ble koblet til det øvrige nettet. Frikjølingsanlegget på Tangen i Kristiansand ble satt i drift.
2013                                                                                                                                                                Biobrenselsanlegget som forsyner Sørlandsparken med fjernvarme, stod ferdig i mars 2013.