Grønn energi | Agder Energi

Grønn energi

Fornybar og miljøvennlig energi.

Fornybar og miljøvennlig energi

I våre varmesentraler i Agder benyttes en rekke forskjellige brensler. Fokus ligger på å benytte fornybart brensel som overskuddsenergi fra avfallsforbrenning og industri, briketter, trepulver og deponigass. Vi har fokus på konvertering fra  fossil olje til spisslast og over til bioolje. Først ut var Kristiansand der vi fra  medio 2016 benytter fossilfri bioolje til spisslast.

Kristiansand

Det aller meste av fjernvarmenettet i Kristiansand forsynes med overskuddsvarme fra avfallsforbrenningen på Returkraft og spillvarme fra Glencore Nikkelverk. I tillegg er har vi en biosentral på Gimlemoen.

Sørlandsparken

Fjernvarmen i Sørlandsparken kommer i hovedsak fra bioenergi fra briketter.

 

Arendal

I vår sentral i Arendal benytter vi bioenergi fra trepulver, briketter og biogass fra søppeldeponi. I 2017 utvidet vi Parkveien Varmesentral med ny kjel som benytter trepulver fra MDF og Huntonit-plater.

Trepulver er tørt trevirke fra treindustrien som er malt til partikkelstørrelser under 1 mm. Trepulver forbrennes med spesialbygde pulverbrennere i store kjelanlegg. 

Grimstad

I vår sentral i Grimstad benytter vi bioenergi fra briketter og elektrisitet.

For en oversikt over alle energikildene som brukes i vår fjernvarmeproduksjon, se fjernkontrollen.no.