Espen Barth Eide (Ap) og Liv Kari Eskeland (H) diskuterer politikk for fornybar vekst i vår 10. podkastepisode 

Retningslinjer for oppdrag

Alle leverandører, entreprenører og/eller innleide som har avtale med Agder Energi Vannkraft, skal følge selskapets retningslinjer for arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering.

Agder Energi legger stor vekt på arbeidet med, og oppfølgingen av, helse, miljø og sikkerhet (HMS) for alle som skal ha tilgang til eller arbeide i kraftstasjoner eller reguleringsområder hvor vi er ansvarlig for drift og vedlikehold.

For å ivareta hensynet til HMS har vi utviklet retningslinjer for arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering. Disse skal følges av alle som utfører arbeid for Agder Energi, og er tilgjengelige lenger nede på denne siden.

Videre har vi utviklet et elæringskurs som gir  en innføring i Agder Energis HMS-filosofi og arbeid, informerer om våre styrings- og rapporteringssystemer og potensielle tiltak som kreves for å opprettholde sikkerheten på arbeidsplassen. 

Retningslinjer og elæringskurs:

Adgang til reguleringsanlegg/tradisjonell anleggsdrift

I reguleringsområder og tradisjonell anleggsaktivitet utføres arbeidet ihht instrukser/prosedyrer/arbeidsbeskrivelser/lover og regler som er typiske for disse aktivitetene.

Agder Energi Vannkraft legger stor vekt på arbeidet med, og oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og stiller derfor noen grunnleggende krav til alle som skal arbeide på denne type oppdrag.

 • Agder Energi Vannkraft stiller krav om at det til enhver tid er mindre enn 12 måneder siden opplæring ble gjennomført for hele perioden det skal utføres oppdrag i. 

Før oppstart på anlegg skal bekreftelse på følgende opplæring  oversendes Agder Energi Vannkraft: 

 • Agder Energi Vannkraft – HMS-kurs *)
 • Førstehjelpskurs (grunnleggende)

 *)  Nettbasert kurs som er tilgjengelig fra selvbetjeningsportal

Adgang til kraftstasjoner/elektriske anlegg

De fleste anleggene hvor Agder Energi Vannkraft (AEVK) er ansvarlig for drift og vedlikehold inneholder elektriske lav- eller høyspenningsanlegg. Dette medfører at det kreves kompetanse og kunnskap om sikkerhet relatert til elektriske anlegg for å få adgang til våre anlegg.

I AEVK benyttes et system med sikkerhetskort (for elektriske anlegg) for å dokumentere adgangstillatelse og andre godkjenninger/bemyndigelser relatert til elektriske anlegg.

Personell som skal ha adgang til våre anlegg for å utføre oppdrag må derfor ha utstedt et sikkerhetskort med godkjenning for selvstendig adgang.

Link til skjema for søknad om sikkerhetskort

I etterkant av utfylling av skjema, mottas en epost hvor dokumentasjon av kompetanse/kursgjennomføring som beskrevet under skal returneres.

Krav til kompetanse og dokumentasjon:

Krav til kompetanse/kursgjennomføring for utstedelse av sikkerhetskort:

 • AEVK stiller krav om at det til enhver tid er mindre enn 12 måneder siden opplæring ble gjennomført for hele perioden det ønskes sikkerhetskort for.

Alt personell som skal ha tilgang til AEVKs anlegg skal kunne dokumentere følgende opplæring:

 • AEVK – HMS-kurs *)
 • Førstehjelp ved elektriske skader og hjerte/lungeredning (HLR), teori og praksis
 • AEVK – Adgang elektriske anlegg og el-sikkerhet
 • AEVK Driftsleders instrukser for adgang til elektriske anlegg
 • Kjentmannsrunde i aktuelt anlegg i henhold AEVK-sjekkliste
  (gjennomføres ved oppstart på anlegg med AEVK-guide)

*)  Nettbasert kurs som er tilgjengelig fra selvbetjeningsportal

Elektrofagpersonell med fagbrev jfr. §6 FEK eller fagbrev godkjent av DSB i Norge jfr.§§11-12 FEK og som skal utføre elektrofagarbeid i AEVK’s anlegg, skal i tillegg dokumentere følgende opplæring:

 • FSE Høy og lavspenning
  NB! Det kreves FSE for både lavspenning og høyspenning.
 • AEVK Driftsleders instrukser for elektrofagpersonell

               Med denne opplæringen for elektrofagpersonell, bortfaller krav om kursene:
               "Agder Energi Vannkraft - adgang til elektriske anlegg og el-sikkerhet" og
               "AEVK Driftsleders instrukser for adgang til elektriske anlegg"

Arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering
Alle våre elæringskurs