Kundeservice

Leveringsvilkår

Hvem kan bli kunde?

Større bygg med sentralvarme og bygg som ønsker en oppgradering av et gammeldags oljefyringsanlegg, er aktuelle mottakere.

Også nye næringslokaler og boligområder bør vurdere å knytte seg til et fjernvarmeanlegg. 

Spennende løsninger

Installeringen krever mindre plass enn oljefyr, og nye løsninger for fjernvarme byr på spennende interiørmuligheter. I tillegg bør bygg som skal skifte ut eldre fyringsanlegg vurdere å installere mottak for fjernvarme.

Huseiere bør absolutt vurdere tilkopling til fjernvarmenettet som alternativ til å skaffe seg nytt fyr- og tankanlegg. Nærhet til rørnettet er en forutsetning for alle potensielle fjernvarmemottakere.

Tilknytningsplikt

Bystyrene i Kristiansand og Arendal har vedtatt tilknytningsplikt for fjernvarme. Tilknytningspliktens viktigste funksjon er å sikre at nybygg og bygg som renoveres innenfor konsesjonsområdet, tilrettelegges for vannbåren varme og dermed kan kobles til fjernvarmeanlegget.

Fornybar energiforsyning

AE Varme leverer fjernvarme i sitt konsesjonsområde hvis det er økonomisk forsvarlig og dersom det ikke finnes alternative løsninger for fornybar energiforsyning som er mer gunstig samfunnsøkonomisk.

Dette gjelder for eksempel for eneboliger og spredt bebyggelse hvor fjernvarme er en dyr løsning for byggeier. Energiloven gir fjernvarmeselskapet rett til å ta betalt for tilknytning i form av anleggsbidrag. Dette skal dekke stikkledning inn til bygg samt varmeveksler i bygget.

Leveringsvilkår
Agder Energi Varme har utarbeidet vilkår for levering av fjernvarme.
 
Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.
 
Leveringsvilkårene er utarbeidet med utgangspunkt i fjernvarmeavsnittene i energiloven.

Her kan du laste ned og kikke nærmere på våre leveringsvilkår.

Personvernerklæring

Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning i Norge.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi innhenter og anvender personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som bruker har i tilknytning til dette.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som kunde.

Pris for fjernvarme

Prisen på fjernvarme beregnes på samme måte som prisen på strøm. Prisen på strøm består av kraftpris, nettleie og offentlige avgifter. Nettleien til Agder Energi Nett består av et fastledd, et energiledd og evt. et effektledd.
Agder Energi Varme deler inn kundene i to grupper avhengig av størrelsen på kunden.

Effektmålte kunder

Dette er anlegg som har installert effekt over 70 kW, eller et forbruk over 100 000 kWh/år.

Prisen beregnes i form av et energiledd og et effektledd:

 • Energiledd: Elspot - rabatt + påslag + nettleie + offentlige avgifter.
 • Effektledd: Det er den høyeste timesverdien i hver enkelt måned som brukes som grunnlag for avregning av effektleddet for den aktuelle måneden. Agder Energi Varme gir 10% rabatt på effektleddet på Agder Energi Netts gjeldende priser, hvis fjernvarme blir brukt som grunnlast.

Energimålte kunder

Dette er anlegg som har installert effekt under 70 kW og et forbruk under 100 000 kWh/år.

Prisen beregnes i form av et energiledd og et fastledd:

 • Energiledd: Elspot - rabatt + påslag + nettleie + offentlige avgifter.
 • Fastledd
Tips og retningslinjer ved driftsstans og feilrettinger

Hvis du opplever bortfall av varme eller varmtvannsleveransen vennligst sjekk punktene under for feilsøking. Dersom du ikke finner feil på ditt anlegg, kontakt vår vakttelefon.

Beboer i borettslag eller sameie

 • Gjelder problemet kun din leilighet, eller flere?
 • Trenger radiatorene å bli luftet?
 • Kjenn på rørene mellom radiatorene om de er varme.
  Åpne termostat på radiatoren/gulvvarme til maks temperatur.
  Sjekke om du har varmtvann i kranen.
 • Ta kontakt med vaktmester, driftspersonell eventuelt styret der du bor.
 • Ta kontakt med vår feilmeldingstjeneste på tlf 97 59 93 18  (24/7).

Næringskunde

- Ta kontakt med vaktmester eller driftspersonale.
- Ta kontakt med vår feilmeldingstjeneste på tlf 975 99 318  (24/7).

 

Kontroll av måleutstyr

Pris inkl. mva

Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt.

Kontroll på stedet

 kr. 1 000,- 

Kontroll i laboratorium

 kr. 2 500,-

Gjenåpning av anlegg stengt pga manglende betaling

Innenfor normal arbeidstid
kl. 08:00-16:00

 kr. 3 000,- 

Utenfor normal arbeidstid

 kr. 6 500,- 

Oppmøtegebyr

 kr. 1 500,- 

Utrykning som skyldes feil på kundens anlegg

Oppmøtepris innenfor normal arbeidstid

 kr. 1 800,- 

Oppmøtepris utenfor normal arbeidstid

 kr. 2 500,- 

Timepris retting av feil på kundens anlegg

 kr. 1 125,- 

Tidsbruk beregnes fra Mjåvannsvegen 118 i Kristiansand
eller hjemmeadresse

Energiøkonomisering

Ved å redusere energibruken tar du ansvar for miljøet, og med enkle tiltak vil du raskt se en betydelig nedgang i ditt eget forbruk.

Vannbåren oppvarming i boliger og bygg er et viktig tiltak for energiøkonomisering. Du får et fleksibelt oppvarmingssystem som lett kan endre oppvarmingskilde og tilpasses ny teknologi.

Ved riktig styring av innetemperatur vil du også oppnå en reduksjon i energiforbruket. Som regel har du høyere innetemperatur enn nødvendig.

Det er i tillegg viktig å påse at termostater står riktig plassert og at de ikke blir påvirket av trekk fra vinduer og dører.

Ønsker du mer informasjon om tiltak for å redusere ditt energiforbruk? Gå inn på www.enova.no eller ta kontakt med Enovas gratis svartjeneste:

 

Energiråd for husholdninger: Telefon 800 49 003

 

Målerutrustning

Dersom du ønsker å få måleren din kontrollert kan du bestille en kontroll hos AE Varme.

Når måleren viser mer eller mindre enn det virkelige forbruket ditt eller dersom måleren har sluttet å virke, beregnes forbruket ditt på grunnlag av tidligere forbruk i tilsvarende periode. 

Unntaket er dersom du kan dokumentere at forbruket i gjeldende periode har vært mindre enn antatt. Du som kunde blir deretter godskrevet for beløpet som tilsier differansen mellom antatt forbruk og målt forbruk.

Feilvisning

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan vanligvis ikke kreves ved en feilvisning som er mindre eller større enn fem prosent eller som har foregått over et lengre tidsrom enn tre år. Hvis den samlede feilvisningen er mindre eller større enn fem prosent på tellerverket, vannmåleren og føleren, har AE Varme rett til å kreve kontrollkostnaden dekket av deg som kunde. Dette gjelder kun hvis du ikke kan sannsynliggjøre at det var rimelig grunn til å forlange en kontroll av måleren din. 

Feil utenfor måler

Dersom feilvisningen skyldes mangler under installasjonen eller du har et forbruksapparat som gjør at måleren har registrert et forbruk som ikke er benyttet, har du vanligvis ikke krav på erstatning.

Kundeweb

Du kan logge inn på vår kundeweb her.

Feilmelding

Ved mistanke om feil på fjernvarme- eller kjøleleveranse til ditt bygg kan du kontakte oss på telefon 975 99 318.

Før du kontakter vakttelefonen ber vi deg sjekke tips og retningslinjer ved driftsstans og feilrettinger.

 

Kontaktinfo

E-post:

Send oss gjerne en e-post til kundesenter@aevarme.no med det du lurer på.

Telefon:

Ring vårt kundesenter på telefon 38 60 85 00, hvor hyggelige og dyktige kundekonsulenter hjelper deg.

Feilmelding:

Ved mistanke om feil på fjernvarme- eller kjøleleveranse til ditt bygg kan du ringe vår vakttelefon  tlf. nr. 975 99 318.

Adresse:

Mjåvannsvegen 118, 4626 Kristiansand

Faktura-adresse:

Se våre innkjøpssider her
Organisasjonsnummer: NO 980 921 409

Før du kontakter vakttelefonen 975 99 318 ber vi deg sjekke tips og retningslinjer ved driftsstans og feilrettinger.

Kontakt Agder Energi Netts kundesenter på telefon 38 60 72 72 ved strømbrudd.  

Personvernerklæring:

Agder Energi Varme behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning i Norge. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi innhenter og anvender personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som bruker har i tilknytning til dette. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som kunde.