Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Samarbeider om havvind

Verden trenger mer kraft til omstillingen av energisystemet og for å dekke det fremtidige energibehovet. Norge trenger mer kraft for å sikre nok strøm til nye grønne næringer, utvikling av fastlandsindustri og til å redusere utslippene på fra olje- og gassproduksjon.

Stadig flere peker på havvind som en sentral del av løsningen. Konkraft, et samarbeid mellom LO og NHO, har estimert at den samlede produksjonen fra havvind i 2050 kan nå mellom 160 og 300 TWh. Regjeringen har foreslått et ambisjonsnivå på 30 GW innen 2040. Til sammenlikning har Norge i dag en samlet årlig kraftproduksjon på ca. 150 TWh. Utvikling av kraftproduksjon på et slikt nivå vil også legge grunnlag for en betydelig industri og næringsvirksomhet knyttet til havvind i Norge.

Agder Energi har sammen med samarbeidspartnere ambisjoner om å bidra til å innfri dette potensialet. Vi deltar for tiden i de to konsesjonsprosessene som er åpnet på norsk sokkel, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II,

Utsira Nord

Sammen med Corio (tidligere Green Investment Group) forbereder Agder Energi seg på å søke om konsesjon til å bygge ut deler av Utsira Nord. Utlysningsområdet vil få en total kapasitet på 1 500 MW. Utsira Nord ligger vest for Haugalandet, 22 km utenfor kysten av Utsira øy. Vindmøllene planlegges installert på 267 m dybde i gjennomsnitt, som forutsetter flytende installasjoner. Flytende havvindmøller er en relativt umoden teknologi, og Corio er et av få selskap som har erfaring med denne teknologien.

Sørlige Nordsjø II

Vårgrønn, Agder Energi og Corio planlegger i tillegg å søke konsesjon for å bygge havvind i Sørlige Nordsjø II, det andre av to områder som regjeringen har åpnet for å utvikle vindkraftproduksjon til havs. Området ligger ute av syne fra land, har dybde som gjør det mulig med bunnfaste vindmøller, vindforhold som legger til rette for effektiv kraftproduksjon, og forutsetninger for god sameksistens med andre næringer.

Regionale aktører

Med base på Sør- og Vestlandet vil Agder Energi sammen med partnere dra fordel av felles energikompetanse og regional tilstedeværelse:

Agder Energi er en av Norges største energiprodusenter og ledende på kraftutbygging. Med velutbygde vannkraft og infrastruktur med nærhet til Sørlige Nordsjø II-feltet, kan Agder Energi realisere mer grønn energi på land og samtidig øke verdien av norsk krafteksport. 

Vårgrønn er et norsk selskap innen fornybar energi etablert av seriegründer HitecVision og det internasjonale energiselskapet Eni. Det samme partnerskapet står bak Vår Energi, det største lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel etter Equinor, og bidrar nå gjennom Vårgrønn med finansielle muskler og unik offshore-kompetanse.

Corio har finansiert mer enn 25 milliarder GBP (mer enn 300 milliarder kroner) i grønne energiprosjekter globalt. Selskapet har erfaring og kapasitet til å utvikle og drifte havvindparker, bunnfast og flytende, og har en havvindportefølje bestående av 15 GW kapasitet som enten er installert eller under utvikling. Dette gjør Corio til en av verdens mest erfarne havvindutviklere.

Om «Visjon 50 GW i 2050»

Storskala utbygging av havvind kan skape et stort hjemmemarked for norsk leverandørindustri – og fungere som et springbrett for å eksportere varer og tjenester til havvindprosjekter i resten av verden.

Norge kan bygge mer kraftproduksjon de neste 30 årene på havet, enn vi har gjort de foregående 150 på fastlandet. Det kan gi oss kraft til ny fastlandsindustri og på selvstendig grunnlag 50.000 arbeidsplasser, 100 mrd årlig fra kraftsalg og 80 mrd i årlig verdiskaping. Det viser en analyse THEMA Consulting utarbeidet på vegne av Agder Energi og Vårgrønn på Sørlige Nordsjø II-prosjektet i 2021.

Det er store muligheter for å utvikle havvind langs kysten av Norge. På dybder ned til omlag 60 meter, vil det være rasjonelt å installere bunnfast havvind. På større dybder vil det være behov for flytende løsninger. Rundt kysten av Norge er det størst potensial knyttet til flytende havvind.

Vellykket sameksistens med fiskeri, annen industri og andre interesser er en forutsetning for en stor norsk havvindindustri. Det må derfor gjøres grundige konsekvensundersøkelser og utstrakt dialog med aktørene for å sikre at viktige fiskeri- og miljøinteresser blir ivaretatt.

Last ned rapporten "Visjon 50GW i 2050"  for å lese mer om ambisjonen om en stor norsk havvind-industri og hva som må til for å sikre rask industriell utvikling i Norge.

Kilder:

  1. Microsoft Word - Innspill til tilleggsmeldingen - 21 januar 2022 (energinorge.no)
  2. Det eksepsjonelle kraftåret 2021 | Statnett
  3. Storstilt satsing på havvind - regjeringen.no
  4. Kgl.res - opning av område for fornybar energiproduksjon til havs (regjeringen.no)