Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Større FoU-prosjekter

Konsernets arbeid med forskning, utvikling og innovasjon skal gi grunnlag for langsiktig lønnsom vekst og utvikling for å øke verdipotensialet for kjernevirksomheten.

Optimalisering av kraftsystemet

Resultatene av Agder Energi Fleksibilitets utvikling av nye forretningsmuligheter innen optimalisering av kraftsystemet er synliggjort gjennom storskala piloter som Stockholm Flex i Sverige og Intraflex i Storbritannia.

Økt andel av fornybar i energimiksen og hendelser som kuldeperioder, bekrefter økt behov fra nye løsninger i Europa og i USA. NODES og Enfo har kommersielle inntekter fra kundeprosjekter som i stor grad er finansiert av offentlige støttemidler enten fra EU eller nasjonale kilder. Gjennom disse støttemidlene motiverer myndighetene til at hastigheten for å utvikle nye løsninger, nye forretningsmodeller og å teste ut ulike markedsdesign akselererer frem til et modent marked, ettersom disse løsningene er nødvendige for å muliggjøre elektrifiseringen.

NorFlex-prosjektet, hvor blant annet Statnett deltar, varer til våren 2022 og har fått 22 mill. kr i støttemidler fra Enova.

Hydrogenproduksjon og havvind

I forbindelse med evaluering av nye grønne verdikjeder har Agder Energi igangsatt forprosjekter innenfor storskala hydrogenproduksjon og mulighetsanalyser for havvindetablering. Begge disse forprosjektene har mottatt støtte fra Innovasjon Norge.

Hvor mye er Norge elektrifisert?

Agder Energi og Siemens har etablert nettsiden El-indeks. Den gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i landets kommuner og målet er å vise hvilke grep de kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.

Forskning på miljøvennlig energi

Agder Energi deltar sammen med andre energi- og industriselskaper og flere forskningsinstitusjoner i HydroCen. Det er et forskningssenter for miljøvennlig energi som får støtte av Forskningsrådet. Senteret har fokus på forskning omkring vannkraft, inklusive løsninger for å redusere eventuelle miljøvirkninger.

Konsernet deltar også i CINELDI, som er et tilsvarende senter som også er støttet av Forskningsrådet. CINELDI skal utvikle løsninger for framtidens fleksible og intelligente elektriske distribusjonssystem.

Agder Energi deltar i tillegg i flere enkeltprosjekter som er delfinansiert av midler fra Forskningsrådets ENERGIX-program.

Kunstig intelligens

Agder Energi samarbeider med Universitetet i Agder (UiA) sitt senter for forskning på kunstig intelligens innenfor produksjonsplanlegging og bruk av maskinlæring for å styre vannkraftverkene. Konsernet samarbeider også med UiA i andre sammenhenger, blant annet via masteroppgaver relatert til konsernets virksomhet.

Med sitt eierskap i NORCE, bidrar konsernet med å styrke det regionale forskningsmiljøet knyttet til fornybar energi.

Digital teknologi og maskinlæring

Agder Energi har to forsknings- og utviklingsprosjekter innen digital teknologi og maskinlæring. Begge prosjektene støttes av Forskningsrådet.

Fremtidens nettselskap

Prosjektet "Fremtidens nettselskap" skal identifisere egenskapene nettselskapene må besitte for å kunne ta i bruk nye produkter og tjenester basert på ny digital teknologi.

Generic hydropower optimization using deep reinforcement learning

Prosjektet skal bruke maskinlæring for å bedre vår disponering av vannressursene. Prosjektet utføres sammen med Universitetet i Agder.