Informasjon til leverandører om fusjonen 

Klikk på vinduene i huset

AEhuset_skoleinformasjon Created with Sketch. Quiz Utforsk El-vett Energi Agder Energi

Nyttig informasjon

Lærerveiledning

Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer på Energidagen/Energibesøket. Vi ønsker å fortelle dere mer om:

 • Agder Energi
 • Forskjellen på fornybar og ikke-fornybar energi
 • Hvordan du kan spare strøm
 • Hva EL-sikkerhet er, og hvorfor det er viktig

Elevene bør kjenne til begrepene: elektrisk strøm, spenning, effekt, resistans, bevegelsesenergi og stillingsenergi før Energidagen/Energibesøket. Materialet på denne siden gir en oversiktlig innføring.

På Energidagen/Energibesøket vil undervisningen være i to deler. Den ene gruppen lærer teori om energi og EL-sikkerhet, og den andre gruppen jobber med praktiske oppgaver. Etter lunsj byttes det.

Vi sees på Energidagen/Energibesøket!

Skoleprogrammets innhold 

Kompetansemål som er aktuelle for Energidagen

Kompetansemål etter trinn 10

Målet er at eleven skal kunne:

 • «gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på.»
 • «drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt.»

(Utdanningsdirektoratet, u.å.a.).

 

Tverrfaglige temaer

Bærekraftig utvikling:

«I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i sammenheng med lokale og globale miljø- og klimautfordringer. Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker er med på å påvirke den. Naturfaglig kompetanse kan bidra til at vi finner løsninger for å begrense klimautfordringene, bevare biologisk mangfold og forvalte jordas naturressurser på en bærekraftig måte.»

Demokrat og medborgerskap:

«I naturfag handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal få grunnlag for å skille mellom vitenskapelig basert kunnskap og kunnskap som ikke er basert på vitenskap. Naturfag skal samtidig bidra til åpenhet for den erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskapen som samer har om naturen. Kompetanse i naturfag gir grunnlag for å forstå og være kritisk til argumentasjonen i samfunnsdebatten, og er viktig for at elevene skal kunne være aktive medborgere og bidra til en teknologisk og bærekraftig utvikling.»

(Utdanningsdirektoratet, u.å.b).

 

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet  

Naturfag 5-7.trinn : Energi og miljø 
Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt (Utdanningsdirektoratet, u.d.) 

 
Naturfag 8.-10. årstrinn: Elektrisitet og elektrisk energi  

 • "Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkrets" 
 • "Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på" 
 • "Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt"(Utdanningsdirektoratet, u.d.) 

 Samfunnsfag 5.-7.trinn: Geografi 
Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosted og levevis 

(Utdanningsdirektoratet, u.d.). 

Samfunnsfag 8.-10.trinn: Geografi 

 • Gjøre greie for indre og ytre krefter på jorda, endringer i luftmassene, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn 
 • Undersøke hvordan mennesker utnytter naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden og drøfte premisser for bærekraftig utvikling  
 • Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt (Utdanningsdirektoratet, u.d.) 

I anledning Energidagen har vi utarbeidet et program hvor elevenes læringsutbytte og teoretiske forståelse økes om man benytter tilgjengelig forarbeid. Det er opp til den enkelte lærer å velge om Agder Energis forarbeid eller om annet tilgjengelige læringsmateriale benyttes, det viktigste er at elevene er forberedt når de er med på Energidagen. 

I forarbeidet jobber elevene med viktige begrep som vi møter igjen på Energidagen. De vil også få en økt forståelse for elektrisitet i hverdagen gjennom enkle, praktiske hjemmeoppgaver. For at elevene skal få utbytte av skoleprogrammet er det viktig å være godt forberedt til besøket. Elevene bør kjenne begrepene elektrisk strøm, spenning, effekt og resistans, og elektrisk-, bevegelses- og stillingsenergi (oppgaver finnes i forarbeidet). 

På Energidagen deles undervisningen opp i to deler, mens den ene klassen har teori om energi og elsikkerhet, vil den andre klassen jobbe med praktiske oppgaver. Mellom de to øktene vil det bli servert en enkel lunsj. 

Forarbeid og etterarbeid

Vi anbefaler at det brukes minimum èn skoletime på forarbeidet. Alt elevene må vite før Energidagen finner dere i det interaktive huset over.

Vi sees på Energidagen/Energibesøket!

Forarbeid og etterarbeid

Forarbeid og etterarbeid kommer elevene til gode, og kan bidra til økt forståelse og læring. I tillegg til oppgavene nedenfor inneholder våre skolesider flere ulike animasjoner og aktuelle temaer rundt besøket.

Kartlegging av energibruk (forarbeid)

 • Finn sikringsskapet hjemme i ditt hus. Her kan du lese av energibruken til ditt hjem. Bruk telefonen din til å ta et bilde av hva strømmåleren står på denne dagen.
 • Hva måles energibruket i en bolig i?
 • Finn jordfeilbryteren hvis dere har en. Hvorfor tror du at denne er viktig?
 • Hvor mye strøm (Ampere) tåler sikringen til kjøkkenet ditt? Hvor mye strøm (Ampere) tåler sikringen til stuen? Er det noen forskjell? Hvorfor tror du at det er det?

 

Hva kan DU gjøre for å minske ditt energibruk? (etterarbeid)

 • Etter Energidagen, gå inn og ta et nytt bilde av sikringsskapet. Kan du regne ut hvor stort energibruken har vært under denne perioden? Kan du regne ut hvor stort energibruket har vært i gjennomsnitt per dag denne perioden?
 • På skolen kan dere sammen finne noen tiltak man kan gjøre i hjemmet for å begrense energibruken mest mulig. Bruk det du lærte på Energidagen (tenk på energihuset). Test dette ut hjemme i løpet av en periode og se om deres energibruk minker. Bruk samme teknikk som sist med før/etterbilde og å regne ut forbruken per dag.
Referanser

Utdanningsdirektoratet (u.å.a). Kompetansemål etter 10. trinn. Hentet 22.01.21 fra: https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv78

 

Utdanningsdirektoratet (u.å.b). Tverrfaglige temaer. Hentet 22.01.21 fra: https://www.udir.no/lk20/nat01-04/om-faget/tverrfaglige-temaer

 

Energidagen for 9. klasse