Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Spørsmål/svar

Her har vi samlet de mest aktuelle spørsmålene knyttet til fusjonen, og svar på disse.

Hvorfor fusjonere?

En fusjon vil tilføre begge selskapene kapital og kompetanse, og gi oss bedre forutsetninger for å øke lønnsomheten og skape nye grønne arbeidsplasser i begge regionene.

En viktig driver for en fusjon er at bransjen vår er preget av konsolidering blant eksisterende aktører og inntog av nye, tunge aktører. For å ta del i den grønne industribølgen og møte den nye konkurransesituasjonen i vår bransje, må vi ha størrelse, kompetanse og finansiell styrke til å videreutvikle selskapene, medarbeiderne og lokalsamfunnene som eier oss.

Glitre Energi og Agder Energi passer godt sammen strategisk og industrielt. Vekst og utvikling er sentralt for eierne og for den regionale verdiskapingen. Vi ønsker å sammen skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.

Les mer om ringvirkninger av Agder Energis virksomhet

 

Hva vil en fusjon kunne bety for kundene?

Glitre Energi og Agder Energi ønsker å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.

En fusjon vil gi flere verdiskapende tjenester til kundene og bedre økonomiske resultater til lokalsamfunnene som eier oss.

Kundene vil over tid få lavere nettleie.

Tilstedeværelse i to regioner er en fordel i et marked som ikke er lokalt, men nasjonalt og internasjonalt.

Hva skjer med de ansatte?

Det legges til rette for trygghet og fleksibilitet for alle våre medarbeidere. Ingen skal sies opp eller måtte flytte mellom de to regionene som følge av fusjonen. Vi vil opprettholde dagens desentrale organisasjonsmodell med lokale oppmøtesteder og arbeidsplasser.

De ansatte er representert i prosjektets styringsgruppe gjennom to tillitsvalgte fra hvert selskap. Tilbakemeldinger fra dem er at de er positive til en fusjon og arbeidet som er gjort hittil i fusjonsprosessen.  

Håndteringen av pandemien har vist at vi kan jobbe godt sammen på tvers av geografi, og at lokasjon ikke er til hinder for effektive arbeidsprosesser. Arbeidslivet har blitt mer fleksibelt og nye digitale møteplasser begrenser behovet for reising og samlokalisering. De to konsernene har allerede ansatte spredt utover et stort geografisk område. Agder Energi har f.eks. ansatte både på Agder og i Oslo, Stockholm og Tyskland. 

Hvor skal hovedkontoret ligge?

I hele prosessen har vi vært opptatt av å videreføre våre desentraliserte organisasjonsmodeller. Det har vært viktig å finne gode og balanserte løsninger som tjener begge regionene i spørsmålet om lokalisering. 

Forretningsadressene for nettselskapet og forretningsområdet marked/kunde legges til tidligere Buskerud, mens forretningsadressene for morselskap, produksjon og kraftforvaltning legges til Agder.

Hvordan vil en fusjon bidra til flere arbeidsplasser?

Konkurransen om posisjonene og de beste prosjektene, hodene og partnerne innen fornybar energi og elektrifisering er sterk. For å ta del i den grønne industribølgen og møte den nye konkurransesituasjonen, må vi ha størrelse, kompetanse og finansiell styrke til å videreutvikle selskapene, medarbeiderne og lokalsamfunnene som eier oss.

Dette er mulighetenes tiår til å bygge nye grønne varige arbeidsplasser med kraftselskapene som naturlige lokomotiver. Kommunenes eierskap er en stor fordel i denne sammenhengen.

Vi er ikke alene på konkurransearenaen. Fornybar energi er ikke lenger forbeholdt kraftsektoren, men er en bærende forutsetning i alle bransjer og i alle næringer. Skal vi lykkes med å skape de grønne arbeidsplassene for fremtiden, må vi ha en bredere kompetansebase og større finansiell løfteevne enn vi har hver for oss.

 

Hvilken innflytelse vil de kommunale eierne få?

Eierstyringen i et nytt konsern skjer via generalforsamlingen og ved rett til representasjon i styret.
I intensjonsavtalen legges det opp til at den kommunale eiermajoriteten, representert ved de kommunale eierne i Agder Energi og Glitre Energi-eierne, har flertall i styret. Intensjonsavtalen legger til grunn at kommunene, inklusive det heleide kommunale aksjeselskapet Vardar AS, kan inngå en kommunal samordningsavtale med det samme formålet som dagens samordningsavtale i Agder Energi. Gjennom en slik avtale vil kommunene kunne samordne sine interesser som flertallsaksjonærer.

Det legges for øvrig opp til at aksjonærer som samlet sett eier mer enn 25 prosent, sikres negativ kontroll i et nytt konsern. Det vil si at man langt på vei får samme innflytelse som om man eide 33,3 prosent av selskapet. Det har særlig stor betydning for den kommunale eierinnflytelsen.

Hva vil en fusjon kunne bety økonomisk for selskapene og eierne?

Vekstmulighetene i den grønne industribølgen er betydelige og vil kunne representere store økonomiske tilleggsbidrag for et fusjonert selskap og eierkommunene.

Det er beregnet en årlig fusjonsgevinst på 250 millioner kroner ved å slå sammen selskapene, i tillegg til inntekter fra nye forretningsmuligheter. Denne fusjonsgevinsten vil kunne realiseres innenfor en tidshorisont på 3-5 år, og skape betydelige verdier for eiere, kundene og samfunnet.

Et fusjonert konsern vil få lavere risiko i et marked som preges av store svingninger i prisene på elektrisitet.

Hvem er med i styringsgruppen?

Fusjonsprosessen ledes av en styringsgruppe som består av styrelederne, konsernsjefene og to representanter for de ansatte fra hvert konsern.

Gruppebilde kopi.jpg

Foran fra venstre: Lars Erik Torjussen, styreleder Agder Energi, Ann-Christin Andersen, styreleder Glitre Energi og Rune Bæver, tillitsvalgt i Glitre Energi. Bak fra venstre: Roger Thorsland, tillitsvalgt i Agder Energi, Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi, Jan Helmen, tillitsvalgt i Glitre Energi og Oddvar Emil Berli, konsernhovedstillitsvalgt i Agder Energi.

 

 

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon finner du det på nettsidene til:

Glitre Energi

Glitre Energis eiere:
Vardar AS
Drammen kommune

Agder Energis eiere:
Agdereierne - eierkommunene i Agder Energi
Statkraft - Industrielt eierskap