Informasjon til leverandører om fusjonen 

Etikk og varsling

Våre etiske retningslinjer skal bidra til en høy etisk standard, og varslingsordningen for kritikkverdige forhold skal gjøre det enkelt og trygt å si fra om noe ikke er som det skal være.

Agder Energi har vedtatt etiske retningslinjer som angir ønsket og pålagt atferd i organisasjonen. Videre har konsernet en varslingsordning som gjør det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Etiske retningslinjer

Retningslinjene angir den etiske standarden som skal ligge til grunn for alle ansatte, ansatte i alle datterselskap hvor Agder Energi er majoritetseier,  styremedlemmer, innleide, konsulenter, mellommenn, politiske påvirkere og andre som opptrer på vegne av Agder Energi.

I sin virksomhet retter Agder Energi seg etter gjeldende lover og regler, handler på en etisk bærekraftig og sosialt ansvarlig måte, brudd på lover og etiske krav er en trussel mot konsernets konkurransedyktighet og omdømme. Agder Energi skal etterleve høy etisk standard. I tilfeller der Agder Energi sine etiske retningslinjer er mer vidtgående enn gjeldende lover og regler, skal disse oppfylles.

Brudd på disse retningslinjene vil ikke bli akseptert, og kan, som nedfelt i relevante lovbestemmelser, føre til interne reaksjoner, oppsigelse, eller i siste instans til rettslige skritt med tilhørende straffeforfølgelse. Skulle tvilsom praksis eller uregelmessigheter bli avdekket innenfor Agder Energi, vil nødvendige justeringer bli foretatt og det vil bli iverksatt tiltak for å hindre at slike ting gjentar seg.

Klikk her for å lese

forside norsk.JPG 

Varsling av kritikkverdige forhold

Agder Energi har en varslingsordning som gjør det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Både ansatte og eksterne kan rapportere via varslingsportalen "NAVEX Global" på internett, som er en uavhengig portal for varsling av kritikkverdige forhold. Den gir mulighet for å tipse anonymt, uten at varsler kan spores. Innsendere som identifiserer seg, får tilbakemelding på hvordan saken løses.

Telefontjeneste:

Germany (ITFS): 0800 1800042
Sweden (ITFS): 020 70 8389
Norway (ITFS): 800 12183

Agder Energi har også disse kanalene for varsling:

Direkte til konsernets revisjonssjef Anne Helgeland Haldorsen, tlf. 91618228
Direkte til konsernets sikkerhetssjef Dino Wachendorf, tlf. 90238000
Direkte til leder av revisjonsutvalget Kristin Steenfeldt-Foss, tlf. 97527559
Direkte til complianceansvarlig konsern Tove Karlsen Westbye, tlf. 95991905
Varsling via ekstern varslingstjeneste:  "NAVEX Global"