Mål 13 Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftmål 13 er å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

M+Ñl-13-RGB.jpgKlimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi. 

Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens ledere derfor enige om en ny avtale. Der forplikter landene seg til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader, og helst ikke mer enn 1,5.

Hvordan Agder Energi bidrar:

  • Vi reduserer egne klimagassutslipp i henhold til Science Based Target Initiative (SBTi) ved å:
    • Redusere utslipp fra transport gjennom økt elektrifisering gjennom nye retningslinjer for reise og transport, samt tilrettelegging for økt bruk av videomøter
    • Redusere utslipp av SF6 ved koblingsanlegg
    • Redusere bruk av fossil olje gjennom best mulig utnyttelse av spillvarme og økt tilgang på elektrisitet i fjernvarmeproduksjon.

Agder Energis mål:

  • Vi skal redusere egne klimagassutslipp med minimum 5 prosent i 2020, og minimum 50 prosent innen 2030.
  • I løpet av 2020 skal vi ha gjennomført en enhetlig kartlegging av klimarisiko i konsernet, basert på utvalgte klimascenarier.
  • Innen 2025 skal alle nye prosjekter ta hensyn til klimarisiko, vi unngår økte konsekvenser fra klimaendringer, og vi har nye inntekter som følge av klimaendringer.