Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftmål 12 er å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

M+Ñl-12-RGB.jpgBærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. 

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.  

I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.

Hvordan Agder Energi bidrar: 

  • Agder Energi beveger seg selv, samarbeidspartnere og leverandører i en bærekraftig retning.
  • I våre innkjøp har vi fokus på kutt i klimagassutslipp og andre belastninger på ytre miljø, skadefrie anleggsplasser, rettferdig arbeidsliv, bærekraft som evalueringskriteria, og forutsigbarhet knyttet til våre krav mot leverandører.

Agder Energis mål:

  • Ha implementert krav og kriterier til bærekraft for 100 prosent av våre anskaffelser i løpet av 2020.
  • Innen 2025 skal alle leverandører levere i henhold til våre krav for bærekraft.
  • Innen 2025 skal minimum 95 prosent av leverandørene være miljøsertifisert eller ha et tilsvarende miljøledelsessystem på plass.