Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

FNs bærekraftmål 11 er å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

M+Ñl-11-RGB.jpgVerden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette og øke. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår. 

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til byer innen 2050. 

Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt, men de skaper også miljøproblemer.  

Mange byer vokser fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester til innbyggerne. I årene som kommer vil slumområder huse flesteparten av verdens fattige. 

Hvordan Agder Energi bidrar:

  • Vi bidrar til innovasjon, utvikling og utprøving av morgendagens energiløsninger for byer og samfunn gjennom deltagelse i Electric Region Agder.
  • Vi utvikler metodikk for kartlegging av elektrifiseringsgrad og utslippskutt fra elektrifisering for hele Norge
  • Fjernvarme er et viktig bidrag i elektrifiseringen av Agder. Ved å benytte fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann frigjøres elektrisk kapasitet i urbane strøk.

Agder Energis mål i 2020:

  • Bidra til å øke elektrifiseringsgraden i regionen vår.
  • At metodikken til utregning av el-indeks og elektrifiseringsgrad brukes av alle landets kommuner for planlegging av økt elektrifiseringsgrad.