Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Mer ren vannkraft krever nye skatteregler

Dagens skattesystem hemmer omstillingen til et fullelektrisk og fornybart samfunn, var den klare beskjeden til representanter for regjeringspartiet KrF på omvisning på kraftstasjonene Hunsfoss og Steinsfoss i Vennesla kommune.

Fra venstre: Bjørn Ropstad, Nils Olav Larsen og Jan Tore Tønnessen utenfor Steinsfoss kraftstasjon i Vennesla.
Fra venstre: Bjørn Ropstad, Nils Olav Larsen og Jan Tore Tønnessen utenfor Steinsfoss kraftstasjon i Vennesla.

Konserndirektør for produksjon i Agder Energi, Jan Tore Tønnessen var vert for fylkesvaraordfører i Agder, Bjørn Ropstad og ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen under kraftverksbesøket. Tønnessen orienterte om planene for oppgradering i konsernets kraftverk, blant annet Steinsfoss, som har vært i drift siden 1957 og nå står foran en rehabilitering.

Rehabilitering og nyinvestering
I årene fremover er det behov for å investere tungt i modernisering av vannkraften på Agder og i resten av Norge, noe som kan bidra til mer fornybar energi og økt verdiskaping. Tønnesen peker på at dagens skattesystem ikke legger til rette for at vannkraften utnyttes best mulig. Han viser til at en endret grunnrenteskatt vil gi økt rom for å gjennomføre både rehabiliteringer og nyinvesteringer.

- Bedre utnyttelse av eksisterende vannkraftverk vil være den samfunnsøkonomiske og miljømessige beste løsningen for økt produksjon av fornybar energi. Nå håper vi regjeringen lytter til budskapet som kommer fra fornybarnæringen, og gjør noe med grunnrentebeskatningen. Jeg er glad for de signalene som kommer fra KrF om dette, sier Tønnesen.

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan understreker at vannkraften kan ta en større rolle i den grønne omstillingen.

- For å kunne nå vår nasjonale målsetting om et fullt ut fornybart samfunn, er vi helt avhengig av å utnytte den ressursen vannkraften representerer på en bedre måte enn vi gjør i dag. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan skatteregimet kan endres for å stimulere til en økt satsing på rehabilitering og nyinvesteringer i vannkraftsektoren, sier Hans Fredrik Grøvan.

Grøvans partikollega Bjørn Ropstad, som er fylkesvaraordfører i Agder, er opptatt av den lokale forankringen som vannkraften har.

- Hele nøkkelen til at vi har fått til en så god utnyttelse av vannkraften er at lokalsamfunn har blitt lyttet til og har tatt del i verdiskapingen. Nå ser vi at det ligger betydelig mer som kan utnyttes uten de store naturinngrepene. Skal dette være aktuelt for kraftselskap å gjennomføre må de se at det er økonomisk forsvarlig. Staten bør derfor se på forskjellen på skattetrykket som i dag vannkraft har kontra vindkraft, sier Ropstad.

Sikre fremtidens produksjon
Steinsfoss kraftstasjon i Vennesla er den fjerde største i Agder Energi, med en årsproduksjon på 561 GWh. Dette svarer til forbruket til om lag 28.000 husstander. Kraftstasjonen har nå behov for en rehabilitering som vil sikre produksjonen for fremtiden.

Tønnessen peker også på at Agder Energis prosjekter typisk gir store ringvirkninger for annet næringsliv lokalt. Dermed bidrar det også betydelig til sysselsetting og verdiskaping hos selskaper i regionen. Et aktuelt eksempel er den vedtatte utbyggingen av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune, der kontrakten for bygg og anlegg er inngått med den lokale entreprenøren TT Anlegg. Utover det som tilfaller entreprenører og underleverandører direkte, vil slike prosjekter også generere økt økonomisk aktivitet hos lokale tjenestetilbydere som hotell, cateringvirksomhet, og lignende.

- Fornybarnæringen er en stor og viktig verdiskaper i seg selv, og skaper betydelige økonomiske ringvirkninger over hele landet. Dette er særlig viktig nå som mange bedrifter sliter som følge av koronapandemien. Et teknologinøytralt og mer rettferdig skattesystem vil gjøre vannkraften i stand til å spille en enda større rolle når samfunnet nå skal omstille seg til å bli fullelektrisk, sier Tønnessen.

skatt og vannkraft 1.jpg

Fra venstre: Bjørn Ropstad, Nils Olav Larsen og Jan Tore Tønnessen på Hunsfoss øst kraftstasjon i Vennesla.

 

 

Konserndirektør Jan T. Tønnessen.