Etiske retningslinjer | Agder Energi

Etiske retningslinjer i Agder Energi

Agder Energi har vedtatt etiske retningslinjer som angir ønsket og pålagt atferd i organisasjonen.

 Retningslinjene angir den etiske standarden som skal ligge til grunn for alle ansatte, ansatte i alle datterselskap hvor Agder Energi er majoritetseier,  styremedlemmer, innleide, konsulenter, mellommenn, politiske påvirkere og andre som opptrer på vegne av Agder Energi

 

I sin virksomhet retter Agder Energi seg etter gjeldende lover og regler, handler på en etisk bærekraftig og sosialt ansvarlig måte, brudd på lover og etiske krav er en trussel mot konsernets konkurransedyktighet og omdømme.  Agder Energi skal etterleve høy etisk standard. I tilfeller der Agder Energi sine etiske retningslinjer er mer vidtgående enn gjeldende lover og regler, skal disse oppfylles.

 

Brudd på disse retningslinjene vil ikke bli akseptert, og kan, som nedfelt i relevante lovbestemmelser, føre til interne reaksjoner, oppsigelse, eller i siste instans til rettslige skritt med tilhørende straffeforfølgelse. Skulle tvilsom praksis eller uregelmessigheter bli avdekket innenfor Agder Energi, vil nødvendige justeringer bli foretatt og det vil bli iverksatt tiltak for å hindre at slike ting gjentar seg.

 

En kortversjon av Agder Energis etiske retningslinjer kan lastes ned her.

En engelsk versjon "Ethics at AE" kan du finne her