Samfunnsansvar og innkjopspolicy | Agder Energi

Samfunnsansvar og innkjøpspolicy

Agder Energi har en høy etisk standard i alt vi foretar oss.

Det innebærer blant annet at konkurransene skal gjennomføres på en forretningsmessig god måte, og at vi skal opptre overfor leverandører og potensielle leverandører på en profesjonell måte.

Vi forventer det samme fra leverandørene.

Se våre Retningslinjer for Samfunnsansvar og etikk.  

Samfunnsansvar
Agder Energis arbeid med samfunnsansvar skal være forretningsmessig basert og i samsvar med den bransjemessige og generelle nasjonale utviklingen på området.

Det betyr at konsernet lever opp til de føringer som kommer fra norske myndigheter og samtidig etterlever de ti prinsippene i FN-initiativet The Global Compact innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Les mer i "Konsernføring samfunnsansvar og ytre miljø" her.

Innkjøpspolicy
Alle anskaffelser skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse, være etterprøvbare og dokumenterte. Agder Energi skal utnytte sin innkjøpsmakt til å oppnå best mulige avtaler. Gode avtaler skal være med på å skape økt konkurransefortrinn for Agder Energi.

Anskaffelsene skal gjennomføres på en måte som sikrer høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen. Anskaffelsene skal vurderes opp mot samlede levetidskostnader. Dette innebærer at en skal ta hensyn til både anskaffelsens engangskostnader og de påfølgende driftskostnadene.