Finansiell informasjon | Agder Energi

Finansiell informasjon

Agder Energi bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og vi har som målsetting at alle obligasjonseiere og andre aktører i finansmarkedet likebehandles når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Agder Energi følger Oslo Børs sin anbefaling om rapportering av IR-informasjon.

Rapporter og presentasjoner

Finansiell kalender

Siste hendelse
onsdag
06
november
 
Quarterly report 3-2019
Se hele kalenderen

Gjeldsfinansiering

Finansstrategi
Agder Energi AS er morselskap i konsernet og er utsteder av lån. Långiverne sidestilles gjennom pari passu-klausuler og avtale om negativ pantsettelse. Lån i datterselskap er begrenset gjennom låneavtalene. Hovedmarkedet for gjeldsfinansiering er det norske obligasjons- og sertifikatmarkedet, men konsernet benytter også andre tilgjengelige lånemarkeder. Obligasjonslån noteres på Oslo Børs. Hoveddelen av finansieringen gjøres i NOK, men en andel gjøres også i EUR som motvekt til EUR-inntektene fra produksjonsvirksomheten. Konsernet styrer mot en langsiktig rating på minimum BBB+.
Konsernet har ubenyttede trekkfasiliteter på tilsammen NOK  2,5 mrd i likviditetsreserve og som sikkerhet for løpende refinansiering.