Finansiell informasjon

Agder Energi bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og vi har som målsetting at alle obligasjonseiere og andre aktører i finansmarkedet likebehandles når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Agder Energi følger Oslo Børs sin anbefaling om rapportering av IR-informasjon.

Rapporter og presentasjoner

Finansiell kalender

Siste hendelse
fredag
12
mai
 
Investorpresentasjon Agder Energi
Neste hendelse
torsdag
24
august
 
Kvartalsrapport 02-2017
Se hele kalenderen

Gjeldsfinansiering

    Agder Energi-konsernet finansieres via kontantstrøm fra egen virksomhet og lån i det eksterne markedet.

     

    Agder Energi AS er morselskap i konsernet og er utsteder av lån. Långiverne sidestilles gjennom pari passu klausuler og avtale om negativ pantsettelse. Lån i datterselskap er begrenset gjennom låneavtalene. Hovedmarkedet for gjeldsfinansiering er det norske obligasjons- og sertifikatmarkedet, men konsernet benytter også andre tilgjengelige lånemarkeder. Obligasjonslån noteres på Oslo Børs. Hoveddelen av finansieringen gjøres i NOK, men en andel gjøres også i EUR som motvekt til EUR inntektene fra produksjonsvirksomheten. Konsernet styrer mot en langsiktig skyggerating på minimum BBB+.

    Konsernet har ubenyttede trekkfasiliteter på tilsammen NOK  1 mrd i likviditetsreserve og som sikkerhet for løpende refinansiering.