Finansiell informasjon

Agder Energi bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og vi har som målsetting at alle obligasjonseiere og andre aktører i finansmarkedet likebehandles når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Agder Energi følger Oslo Børs sin anbefaling om rapportering av IR-informasjon.

Rapporter og presentasjoner

  • Årsrapporter
  • Delårsrapporter

Finansiell kalender

Siste hendelse
torsdag
30
mars
 
Årsregnskap 2016
Neste hendelse
onsdag
10
mai
 
Kvartalsrapport 01-2017
Se hele kalenderen

Gjeldsfinansiering

    Agder Energi-konsernet finansieres via kontantstrøm fra egen virksomhet og lån i det eksterne markedet.

    Agder Energi AS er morselskap i konsernet og er utsteder av lån. Långiverne sidestilles gjennom pari passu klausuler og avtale om negativ pantsettelse. Lån i datterselskap er begrenset gjennom låneavtalene. Hovedmarkedet for gjeldsfinansiering er det norske obligasjons- og sertifikatmarkedet, men konsernet benytter også andre tilgjengelige lånemarkeder. Obligasjonslån noteres på Oslo Børs. Hoveddelen av finansieringen gjøres i NOK, men en andel gjøres også i EUR som motvekt til EUR inntektene fra produksjonsvirksomheten. Konsernet styrer mot en langsiktig skyggerating på minimum BBB+.

    Konsernet har ubenyttede trekkfasiliteter på tilsammen NOK  1 mrd i likviditetsreserve og som sikkerhet for løpende refinansiering.