Styrker strømnettet i Kvinesdal og Flekkefjord | Agder Energi

Styrker strømnettet i Kvinesdal og Flekkefjord

Agder Energi Nett har søkt om konsesjon for en ny og forbedret tilknytning fra regionalnettet i Kvinesdal og Flekkefjord til sentralnettet i Kvinesdal.

- Dette vil bedre leveringspåliteligheten vår og åpne opp for tilknytning av ny produksjon av fornybar energi fra vind- og småkraftanlegg. Samtidig vil vi få større fleksibilitet i forhold til fremtidig utvikling av nettet i området, sier Torhild P. Fjermedal, seksjonsleder nettutbygging i Agder Energi Nett.

Konsesjonssøknaden kommer som et tillegg til en søknad fra 2009 for oppgradering av regionalnettlinja fra Øie til Austadvika. Den nye søknaden innebærer justering av deler av linjetraseen, blant annet på grunn av Statnetts planer om å bygge ny trafostasjon ved Hesteprangvannet i Kvinesdal.

- Selv om det ligger noe lengre fram i tid å bygge enda sterkere forbindelse mellom dagens regionalnettstasjon på Øie og den nye trafostasjonen Statnett planlegger, søker vi om konsesjon for denne forbindelsen også nå, sier Fjermedal.

Når Øie trafostasjon blir tilknyttet Statnetts nye trafostasjon i Kvinesdal, vil det gi vesentlig bedre mulighet for å knytte til ny fornybar produksjon i Kvinesdal og deler av Flekkefjord.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som skal behandle konsesjonssøknaden, og saksbehandlingen vil trolig ta minst ett år.

- Vi må vente med å sette i gang med byggearbeidene til konsesjonssøknaden vår er ferdig behandlet, sier Fjermedal.

Kontaktperson:
Torhild P. Fjermedal
Seksjonsleder nettutbygging
Agder Energi Nett
Mobil: 95 03 90 77