Resultat første kvartal 2014 | Agder Energi

Resultat første kvartal 2014

Agder Energi hadde i første kvartal 2014 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 279 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 358 millioner kroner.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i kvartalet på 2 650 mill. kr (2 725 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) for første kvartal ble 883 mill. kr (678 mill. kr), og resultat før skatt ble 919 mill. kr (564 mill. kr). IFRS-resultat etter skatt ble 576 mill. kr (278 mill. kr).*

- Hovedårsaken til at resultatet er lavere enn i tilsvarende periode i fjor, er at nettselskapet hadde ekstraordinære inntekter i 2013. Resultatet påvirkes også av lave strømpriser, men den negative priseffekten oppveies av gode disposisjoner med hensyn til forhåndssalg. Solide reserver av vann og snø vil, sammen med innfasing av de nye anleggene øverst i Otravassdraget, bidra til at konsernet kan opprettholde en høy kraftproduksjon fremover. Pågående og planlagte effektiviseringsaktiviteter vil fortsette å påvirke resultatet i positiv retning, sier konsernsjef Tom Nysted. 

Høy ressursbeholdning Vannkraftproduksjonen i første kvartal var 2,7 TWh (2,7 TWh). Ressurssituasjonen fortsatte å bedre seg i første kvartal, og ressursbeholdningen (vann og snø) var ved utgangen av kvartalet betydelig høyere enn normalt. Terminprisene i kraftmarkedet har hatt en markert nedgang i perioden og indikerer lave priser i årene fremover. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en høyere vannkraftproduksjon i 2014 enn i 2013.

Otera Elektro ble solgt til Bravida Norge i april.

Investeringer Totale investeringer var 256 mill. kr (218 mill. kr).  Innen vannkraft er det investert 136 mill. kr (110 mill. kr), hvorav 96 mill. kr (77 mill. kr) gjelder nyinvesteringer.  Økningen er knyttet til utbyggingen av Iveland 2 kraftverk. Nettselskapet har investert for 88 mill. kr (75 mill. kr), hvorav 47 mill. kr (28 mill. kr) gjelder nyinvesteringer som blant annet bidrar til å bedre leveringssikkerheten.

Kontaktperson:  Konsernsjef Tom Nysted, mobil. 91 32 11 00

Agder Energi har som visjon å bli et ledende konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi har rundt 1 550 ansatte. Se også www.ae.no.

*Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS.