Agder Energi resultat 1. halvår 2012 | Agder Energi

Agder Energi resultat 1. halvår 2012

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 407 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 200 millioner kroner.

Konsernets driftsresultat (IFRS) pr. første halvår ble 966 mill. kr (949 mill. kr) og resultat før skatt ble 845 mill. kr (896 mill. kr). Justert for urealiserte verdiendringer, ble konsernets driftsresultat 763 mill. kr (762 mill. kr). Resultat etter skatt ble 565 mill. kr (389 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS utgjøres av at verdiendringer på urealiserte kraftkontrakter inngår i IFRS.

- Vannkraftproduksjonen har vært tilnærmet normal i første halvår. I en situasjon med lave priser på grunn av mye vann i magasinene, har konsernets prissikring bidratt til et godt resultat. De betydelige variasjonene i ressurssituasjonen og store svingningene i kraftprisene de siste årene, viser viktigheten av å få fortgang i arbeidet med kraftkabler til utlandet. Slike kabler vil øke verdiskapingen i kraftbransjen og samtidig gi færre ekstreme utslag i strømprisene, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi hadde driftsinntekter pr. første halvår 2012 på 4 985 mill. kr (5 766 mill. kr). Nedgangen skyldes i hovedsak lavere omsetning i sluttbrukerselskapet LOS som følge av lave spotpriser sammenlignet med året før. Justert for urealiserte verdiendringer, ble konsernets resultat før skatt 601 mill. kr (645 mill. kr). Urealiserte verdiendringer på kraft-, valuta- og rentekontrakter påvirket resultatet med 245 mill. kr (250 mill. kr) før skatt.

Skattekostnaden ble 344 mill. kr (510 mill. kr). Den effektive skattesatsen var på 40,6 % (56,9 %).

Kraftproduksjonen pr. første halvår var 4 097 GWh (3 046 GWh). Ressurstilgangen har hittil i år vært lavere enn normalt, men ressursbeholdningen (vann og snø) ved utgangen av kvartalet var høyere enn normalt som følge av den gode ressurssituasjonen ved starten av året. Gjennomsnittlig spotpris i område NO2 var 23,8 øre/kWh (46,5 øre/kWh).

Otra Kraft DA, som eies 68,6 % av Agder Energi, har påbegynt vannkraftprosjektet Brokke Nord/Sør i Setesdal. Utbyggingen er planlagt ferdigstilt våren/sommeren 2014 og vil øke kraftproduksjonen i Otravassdraget med 175 GWh.

Olje- og energidepartementet ga i juli konsesjon til Bjerkreim Vind for Bjerkreim vindpark i Rogaland. Parken får en årlig produksjon på rundt 450 GWh og vil etter planen komme i drift høsten 2015. Agder Energi eier 50 % av Bjerkreim Vind. Departementet avslo samtidig Statkraft Agder Energi Vinds konsesjonssøknad på Moifjellet med forventet produksjon på 450 GWh. Agder Energis andel her er 38 %.

Salget av inkassoselskapet Sopran til Kredinor ble gjennomført i juni. Salget har gitt en regnskapsmessig gevinst på 57 mill. kr. Det forventes at salget av LOS Bynett og Bynett Privat til Telenor vil bli gjennomført i 3. kvartal 2012.

Prisene for kraft varierer mye og er påvirket av hydrologiske forhold og prisene på olje, gass, kull og CO2. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi høyere vannkraftproduksjon og inntekter fra kraftsalg i 2012 sammenlignet med 2011.

Kvartalsrapporten kan lastes ned som en bladbar pdf her , og som en vanlig pdf fra høyremargen.

Kontaktperson:
Konsernsjef Tom Nysted
Mobil 913 21 100

 

Regnskapsprinsipper
Regnskap i henhold til GRS gir et bedre uttrykk for underliggende drift enn IFRS. Konsernet beregner sitt utbyttegrunnlag basert på resultat etter skatt i henhold til GRS ved årsslutt.

Agder Energihar som visjon å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi har 1 580 ansatte. Se også www.ae.no.