Informasjon til leverandører om fusjonen 

Lavere kraftproduksjon preger resultatet

Agder Energi hadde ved utgangen av september 2019 et underliggende resultat etter skatt på 84 millioner kroner. I samme periode i fjor var resultatet på 612 millioner kroner.

- Et lavere resultat fra vannkraftvirksomheten som følge av en vesentlig lavere produksjon og lavere oppnådde priser enn i samme periode i fjor, er hovedforklaringen til resultatnedgangen. Sikringsstrategien vår skal bidra til stabile resultater, men kraftprisene vi oppnådde gjennom sikringsaktiviteter har vært lavere enn spotprisene. Resultatbidragene fra nettvirksomheten vår har også vært svake i 2019. Dette skyldes blant annet omfattende tiltak i strømnettet for å sikre strømforsyningen, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Lavere vannkraftproduksjon

Fjorårets vinter var snøfattig og derfor var konsernets ressursbeholdning, det vil si vann i magasinene og tilsigsfeltene og snø i fjellene, lavere enn normalt fra begynnelsen av året. Vannkraftproduksjonen har derfor vært lavere enn normalt i år.

- Fra begynnelsen av 2019 og frem til utgangen av september har vi produsert vesentlig mindre enn vi gjorde i perioden fra begynnelsen av januar til slutten av september i fjor. Ressursbeholdningen utover året har bedret seg, og ved utgangen av tredje kvartal er den høyere enn normalt. Dette er vann som ikke er produsert ennå, og med en normal ressurstilgang fremover forventer vi en normalisering av resultatene i 2020, sier Syvertsen.

Agder Energis produksjon av ren, fornybar vannkraft pr. tredje kvartal i 2019 var på 4 892 GWh. Det tilsvarer det gjennomsnittlige, årlige energibehovet til rundt 300.000 boliger. Til sammenligning var vannkraftproduksjonen pr. tredje kvartal i fjor på 6 333 GWh, det vil si en nedgang på 23 prosent.

Lavere oppnådde kraftpriser

Salg av kraft er Agder Energis viktigste inntektskilde. Prisene i kraftmarkedet påvirkes av blant annet nedbør, temperatur, prisene på fossilt brensel og CO2-kvoter. For å sikre et jevnere inntektsnivå når disse faktorene varierer, inngår derfor Agder Energi såkalte sikringskontrakter. Dette gjøres for å redusere risiko og usikkerhet.

- Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare resultater over tid. Ved utgangen av september har sikringsaktivitetene medført at de oppnådde kraftprisene pr. tredje kvartal har vært lavere enn spotprisene, sier Syvertsen.

Den gjennomsnittlige spotprisen på strøm i Agder Energis område var pr. tredje kvartal på 38,5 øre for kilowattimen (kWh), mens den i samme periode i fjor var på 40,2 øre pr kWh. Det er en nedgang på 4 prosent.

- Terminprisene for resten av året indikerer lavere kraftpriser i 2019 enn i 2018, sier Syvertsen.

Lavt sykefravær

Konsernet har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene, og sykefraværet pr. tredje kvartal var 2,6 prosent, mot 3,5 prosent i samme periode i fjor.

– Vi jobber aktivt med HMS i hele konsernet, og vi legger vekt på å forebygge risiko og gjøre alle bevisst på å jobbe tryggest mulig, sier Syvertsen.

Reduserer risikoen for strømbrudd

Agder Energi Nett har i 2019 satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende arbeid knyttet til skogshogst langs høyspentlinjene. Ved å kartlegge og fjerne farlige trær utenfor det ordinære ryddebeltet, reduseres risikoen for strømbrudd. Hittil i 2019 har Agder Energi Nett brukt 75 millioner kroner til dette arbeidet.

Ny innovasjonspris

Agder Energi har mottatt en rekke innovasjonsprisen, og i september kåret Innovasjonsmagasinet konsernet til å være Norges 3. mest innovative virksomhet. I sin begrunnelse trekker juryen frem satsingen i Tyskland og samarbeidsprosjektet med Microsoft som eksempler på innovasjon og forretningsutvikling.

- Innovasjon er et satsingsområde for oss og prisen er en anerkjennelse av det vi har gjort frem til nå innen innovasjon. Det gir også inspirasjon til å fortsette arbeidet med å utvikle nye løsninger for fremtidens energimarked, sier Syvertsen.

Legger til rette for nye småkraftverk

I september ble en milepæl i prosjektet for å oppgradere Høgefossnettet i Nissedal kommune i Telemark oppnådd. Oppgraderingen legger til rette for, og er en forutsetning for, utvidelse av Høgefoss kraftstasjon og nye småkraftverk i området.

Prosjektet omfatter bygging av ny Høgefoss trafostasjon, ny 132 kV linje mellom trafostasjonen og Dynjanfoss kraftstasjon og nytt bryteranlegg ved Dynjanfoss. De resterende byggetrinn utføres høsten 2019 og i 2020.

Se kvartalsrapport 3 2019 for mer detaljerte opplysninger:
 
Agder Energi kvartalsrapport 3 2019
 
Agder Energi Quarterly Report 3 2019