Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Lavere kraftproduksjon og priser preger resultatet

Agder Energi hadde i 2019 et underliggende resultat etter skatt på 340 millioner kroner, ned fra 874 millioner kroner i 2018.

Styrker strømforsyningen i Setesdal breddebilde.jpg

For å styrke strømforsyningen i Setesdal har Agder Energi Nett oppgradert den rundt tre mil lange strømlinjen som går mellom Evje og Bygland. Det er satt opp nye stolper, montert nye linjer og traverser. For å redusere risikoen for trær som faller mot strømlinjen, er ryddebeltet økt fra 10 meter til 16 meter. I tillegg er rundt 3,5 kilometer av linjestrekket lagt som kabel i Byglandsfjorden.

- Hovedforklaringen til resultatnedgangen er vesentlig lavere vannkraftproduksjon og lavere oppnådde priser enn i 2018. Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare utbytter over tid. I 2019 har sikringsaktivitetene medført at de oppnådde kraftprisene har vært lavere enn spotprisene, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Styrket strømforsyningen

Resultatbidragene fra konsernets nettvirksomhet har også vært svake i 2019.

- Dette skyldes blant annet lavere inntekter og økte kostnader til skogryddingstiltak for å redusere risikoen for at trær faller over linjenettet og forårsaker strømbrudd. I 2019 er det benyttet 114 millioner kroner til ekstra skogrydding, sier Syvertsen.

I tillegg til et omfattende, normalt vedlikeholdsprogram, har Agder Energi Nett i 2019 satt i verk en rekke ekstratiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende arbeid knyttet til skogshogst langs høyspentlinjene. Ved å kartlegge og fjerne trær utenfor det ordinære ryddebeltet, reduseres risikoen for strømbrudd. For å vedlikeholde sikkerhetsavstandene mellom trær og strømførende linjer, benyttes helikopter med en stor sag til å sage ned greiner som kan komme for nær strømlinjene. Videre benyttes droner og laserscanning for å avdekke hvor det er behov for reparasjoner i linjenettet og hvor det er trær som kan være en fare for strømforsyningen.  

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av ren, fornybar vannkraft var i 2019 lavere enn normalt. Det ble produsert 7 288 gigawattimer (GWh) mot 8 686 GWh i 2018, som er en nedgang på 16 prosent. Årsaken er blant annet at det i begynnelsen av året var mindre vann i magasinene og tilsigsfeltene, samt mindre snø i fjellene, enn normalt. Vann- og snømengdene har økt og ved utgangen av året var nivået høyere enn normalt.

- Gjennom vinteren har den fortsatt å øke, og er nå vesentlig høyere enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer vi en høyere vannkraftproduksjon og energiomsetning i år enn i fjor, sier Syvertsen.

Lavere kraftpriser

Den gjennomsnittlige spotprisen i Agder Energis område var på 38,7 øre for kilowattimen (kWh), mens den i 2018 var på 41,5 øre for kilowattimen. Det er en nedgang på 7 prosent.

- Den milde og våte vinteren hittil i 2020 har ført til nedgang i terminprisene i kraftmarkedet, og fremtidsprisene indikerer betydelig lavere kraftpriser i 2020 enn i 2019. Konsernets sikringsaktiviteter medfører imidlertid at oppnådde kraftpriser ikke forventes å ha samme nedgang, sier Syvertsen.

Rekordlavt sykefravær

Agder Energi har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene. I 2019 var sykefraværet på 2,6 prosent, som er det laveste som er målt i konsernet. I 2018 var sykefraværet 3,6 prosent.

-Vi jobber aktivt med helse, miljø og sikkerhet i hele konsernet, og det legges vekt på å forebygge risiko og gjøre alle bevisst på å jobbe tryggest mulig, sier Syvertsen.

Økt satsing på bærekraft

FNs 17 bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Agder Energi har identifisert seks av målene som er særlig relevante for konsernet.

Agder Energi forvalter naturressursene på en bærekraftig måte i konsernets kjernevirksomhet, som er produksjon av ren, fornybar vannkraft. Arbeidet med å innarbeide de utvalgte bærekraftmålene i hele konsernets virksomhet er høyt prioritert. Mer bærekraftige innkjøp og forbedring av reiseretningslinjene er eksempler på tiltak som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet.

Agder Energi kvartalsrapport 4 2019.

Agder Energi Quarterly Report 4 2019.

Kontaktpersoner: 
Konsernsjef Steffen Syvertsen, tlf. 90 92 84 15
Konserndirektør økonomi og finans Pernille K. Gulowsen, tlf. 99 15 79 75