Kvartalsrapport 03 205 | Agder Energi

Agder Energi resultat pr. 3. kvartal 2015

Agder Energi hadde pr. 3 kvartal et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 468 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 542 millioner kroner.

- Den viktigste årsaken til nedgangen i resultatet er lavere oppnådde priser fra konsernets vannkraftproduksjon. Samtidig fortsetter LOS å levere gode resultater og Agder Energi Nett fikk et bedre resultat enn i samme periode i fjor sier konsernsjef Tom Nysted. 

 

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) pr. 3. kvartal på 6 152 mill. kr (5 641 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 1 808 mill. kr (1 035 mill. kr) og  resultat før skatt ble 1 382 mill. kr (985 mill. kr). IFRS-resultat etter skatt ble 806 mill. kr (469 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft- valuta og rentekontrakter inngår i IFRS. Disse verdiendringene utgjorde 450 mill. kr før skatt i årets tre første kvartaler, mens tilsvarende tall i fjor var -114 mill. kr.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat anbefaler Olje- og energidepartementet å gi konsesjon til Åseralsprosjektene. Dersom prosjektene blir realisert, vil de bidra til en økt produksjon på 143 GWh pr. år.

 

Høy produksjon og god ressursbeholdning

Vannkraftproduksjonen pr. 3. kvartal var 6 634 GWh (6 631 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var i samme periode 17,0 øre/kWh (22,1 øre/kWh), en nedgang på 23 % fra året før. Særlig i 3. kvartal var prisene lave, med en gjennomsnittlig spotpris på 10,2 øre/kWh (24,7 øre/kWh). Gode bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter på kraft har medført at konsernets oppnådde priser er høyere enn spotprisene, men lavere enn i fjor.

 

Ressurssituasjonen er fortsatt vesentlig bedre enn normalt og med normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en høy vannkraftproduksjon i 2015.

 

Lavt sykefravær

Konsernet hadde et lavt sykefravær på 3,5 % (3,7 %) i perioden.

 

Utsiktene fremover

Terminprisene på kraft har falt videre i 3. kvartal og indikerer lave priser i årene fremover. Konsernets sikringsaktiviteter har også gitt vesentlige bidrag i 2015, men Agder Energi forventer lavere oppnådde priser framover. Høyere inntektsramme forventes å gi et bedre resultat i nettselskapet i 2015 sammenlignet med 2014. Nettselskapets inntektsramme og resultater forventes også å øke i årene fremover. Pågående og planlagte kostnadsreduserende tiltak forventes å bidra positivt.

 

Last ned og les hele rapporten.

 

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Tom Nysted, tlf. 91 32 11 00