Foreløpig årsresultat 2013 | Agder Energi

Foreløpig årsresultat 2013

Agder Energi hadde i 2013 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 845 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var 700 millioner kroner.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i 2013 på 9 890 mill. kr (8 946 mill.kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) for 2013 ble 2 315 mill. kr (1 818 mill. kr), og resultat før skatt ble 1 686 mill. kr (1 581 mill. kr). IFRS-resultat etter skatt (majoritetens andel) ble 834 mill. kr (1 037 mill. kr).*

 - God fremgang for markedsselskapene LOS og Otera, gode resultater på vannkraftproduksjonen samt økt inntektsramme i nettvirksomheten er hovedårsakene til at konsernet leverer et godt resultat for 2013. I tillegg har konsernet intensivert arbeidet med ytterligere effektivisering i alle deler av organisasjonen, sier konsernsjef Tom Nysted.

 

Høy ressursbeholdning

Vannkraftproduksjonen i 2013 var 7,7 TWh (8,1 TWh). Ressurssituasjonen bedret seg mye i fjerde kvartal, og ressursbeholdningen (vann og snø) var ved utgangen av året vesentlig høyere enn normalt. Terminprisene i kraftmarkedet indikerer relativt lave priser i årene fremover. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en høyere vannkraftproduksjon i 2014.

 

Resultatet i nettselskapet forventes å bli vesentlig lavere i 2014 sammenlignet med 2013. Hovedårsaken er at nettselskapene i 2013 fikk en ekstraordinær kompensasjon på inntektsrammen for kostnader oppstått i 2011.

 

Investeringer

Totale investeringer var 1 364 mill. kr (1 060 mill. kr).  Innen vannkraft er det investert 767 mill. kr (428 mill. kr), hvorav 535 mill. kr (250 mill. kr) gjelder nyinvesteringer.  Økningen er knyttet til utbyggingen av Iveland 2 og Brokke Nord/Sør, Skarg kraftverk i Setesdal. Nettselskapet har investert for 429 mill. kr (419 mill. kr), hvorav 152 mill. kr (179 mill. kr) gjelder nyinvesteringer som blant annet bidrar til å bedre leveringssikkerheten.

 

Historisk lavt sykefravær Sykefraværet i 2013 var 3,6 % for konsernet som helhet. Dette er det laveste sykefraværet i konsernets historie, og et resultat av langsiktig og målrettet arbeid.

Kontaktperson: Konsernsjef Tom Nysted, tlf. 91 32 11 00