Informasjon til leverandører om fusjonen 

Bedre årsresultat tross rekordlave priser

Agder Energi fikk i 2020 et underliggende resultat etter skatt på 489 millioner kroner. I 2019 var resultatet etter skatt på 340 millioner kroner.

- De rekordlave kraftprisene i 2020 preger årets resultat. Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare resultater over tid, og bidrag fra sikringsaktiviteter og en lavere skattekostnad, har dempet resultatfallet etter skatt for vannkraftvirksomheten. Nettselskapet er preget av solid drift og har levert bedre resultater enn i 2019, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

I 2020 ble driftsinntektene 9 382 millioner kroner, mot 13 185 millioner kroner i 2019.

Den gjennomsnittlige spotprisen i Agder Energis område har gått kraftig ned og var på rekordlave 9,8 øre/kWh i 2020 mot 38,7 øre/kWh i 2019. Det er en nedgang på 75 prosent.  

I fjor produserte Agder Energi 8 112 gigawattimer (GWh) ren vannkraft. Det tilsvarer det gjennomsnittlige årlige strømforbruket til over 500 000 boliger. I 2019 var vannkraftproduksjonen på 7 288 GWh, det vil si at det ble produsert 11 prosent mer fornybar energi i 2020 enn i 2019.

Rekordlavt sykefravær

Konsernet har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene, og i 2020 var det på 2,6 prosent mot 3,1 prosent året før.

- Vi jobber aktivt med helse, miljø og sikkerhet i hele konsernet, og legger vekt på å forebygge risiko og gjøre alle bevisst på å jobbe tryggest mulig, sier Syvertsen.

Koronasituasjonen

Agder Energi har ansvar for samfunnskritisk infrastruktur, og den operative driften i konsernet er til nå ikke påvirket av koronautbruddet.

- Vi har en egen kriseberedskapsgruppe som følger smittesituasjonen nøye og iverksetter tiltak for å bidra til å hindre smittespredningen. Vi skal være best mulig rustet til å levere fornybar energi for at samfunnet skal fungere - også i en alvorlig pandemisituasjon, sier Syvertsen.

 

Utsiktene fremover

Etter at 2020 ble et snørikt, vått og mildt år med historisk lave kraftpriser, har det i begynnelsen av 2021 vært en tørr og kald værtype. Det har gitt en kraftig økning i kraftprisene.

Terminprisene indikerer vesentlig høyere priser i 2021, og Agder Energi hadde ved inngangen til 2021 en ressursbeholdning, det vil si vann og snø, som var betydelig høyere enn normalt.

- Dersom det blir en normal ressurstilgang fremover forventer vi en høyere kraftproduksjon i år, og en høyere netto energiomsetning i 2021 enn i 2020, sier Syvertsen.

Intensjonsavtale om fusjon

Energimarkedene er i sterk endring og styrene i Agder Energi og Glitre har signert en intensjonsavtale om konsernfusjon. Se pressemeldingen her .

- Gjennom en eventuell fusjon dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra kraftproduksjon til strømkunde. Styrket posisjon og økt konkurransekraft gir evne til å utvikle nye arbeidsplasser i de to regionene, og å tiltrekke seg kompetanse, kapital og nye viktige alliansepartnere, sier Syvertsen.

Samarbeider om å utvikle grønn industri

Agder Energi og Norges største oppkjøpsfond HitecVision har inngått partnerskap for å utvikle nye selskaper i den grønne omstillingen.

- I vår region har vi et godt utgangspunkt for utvikling av ny, grønn industri. Vårt overskudd av fornybar kraft, ledige arealer og et stort og høykompetent offshore-miljø gir oss store fortrinn. I tillegg ligger vi nær Europa og noen av verdens beste havvindressurser, som gir gode muligheter for en lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid. Sammen med HitecVision vil vi utvikle virksomheter som vil bidra til å nå klimamålene, skape arbeidsplasser og befeste Norges posisjon som energinasjon også i fremtiden, sier Syvertsen.

Satser på havvind

Partene har allerede blitt enige om havvind som første industrielle satsning.

- Regjeringen har åpnet for at det kan komme dobbelt så mye produksjonskapasitet utenfor kysten vår som vi har i vår eksisterende vannkraftvirksomhet. Dette vil kunne påvirke verdien av vår vannkraft og energimarkedet som helhet. Derfor et det naturlig at vi ønsker å se på mulighetene som finnes her, sier Syvertsen. 

Agder Energi og Vårgrønn, deleid av HitecVision, vil sammen melde sin interesse for å utvikle havvind i Sørlige Nordsjø II.

 

 

Kontaktpersoner:

Steffen Syvertsen, konsernsjef, tlf. 90 92 84 15

Pernille K. Gulowsen, konserndirektør økonomi og finans, tlf. 99 15 79 75