Agder Energi resultat 1. kvartal 2012 | Agder Energi

Agder Energi resultat 1. kvartal 2012

Agder Energi hadde i første kvartal et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 244 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 214 millioner kroner.

Konsernets driftsresultat (IFRS) pr. første kvartal ble 695 mill. kr (476 mill. kr) og resultat før skatt ble 669 mill. kr (450 mill. kr). Justert for urealiserte verdiendringer, ble konsernets driftsresultat 526 mill. kr (506 mill. kr). Resultat etter skatt ble 396 mill. kr (187 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS utgjøres av at verdiendringer på urealiserte kraftkontrakter inngår i IFRS.

- Kvartalet ble preget av høy kraftproduksjon og lave priser. Relativt høy grad av forhåndssolgt kraft gjør at konsernet er godt posisjonert for resten av året. Utvidelsen av Brokke vil fra 2014 bidra til langsiktig styrking av konsernets verdiskaping knyttet til fornybar energi, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi hadde driftsinntekter pr. første kvartal 2012 på 2 950 mill. kr (3 195 mill. kr). Justert for urealiserte verdiendringer, ble konsernets resultat før skatt 472 mill. kr (485 mill. kr). Urealiserte verdiendringer på kraft-, valuta- og rentekontrakter påvirket resultatet med 197 mill. kr (-35 mill. kr) før skatt.

Skattekostnaden ble 280 mill. kr (263 mill. kr). Den effektive skattesatsen var på 41,8 % (58,5 %).

Kraftproduksjonen pr. første kvartal var 2 528 GWh (1 698 GWh). Ressurstilgangen har hittil i år vært lavere enn normalt, men ressursbeholdningen (vann og snø) ved utgangen av kvartalet var høyere enn normalt som følge av den svært gode ressurssituasjonen ved starten av året. Gjennomsnittlig spotpris var 27,4 øre/kWh (52,0 øre/kWh).

Agder Energi etablerte i første kvartal ny organisering med sikte på en enklere og tydeligere styringsstruktur som skal bidra til økt effektivitet.

Otra Kraft DA, som eies 68,6 % av Agder Energi, har vedtatt vannkraftprosjektet Brokke Nord/Sør i Setesdal. Utbyggingen er planlagt ferdigstilt våren/sommeren 2014 og vil øke kraftproduksjonen i Otravassdraget med 175 GWh.

Agder Energi har inngått avtale med Kredinor om salg av inkassoselskapet Sopran. Avtalen inneholder betingelser for gjennomføring. Konkurransetilsynet har godkjent salget av Agder Energis aksjepost i telekomselskapet Ventelo, og vil godkjenne salget av LOS Bynett og Bynett Privat dersom Telenor selger et sammenhengende transportnett i Agderfylkene.

Prisene for kraft varierer mye og er påvirket av hydrologiske forhold og prisene på olje, gass, kull og CO2. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi høyere vannkraftproduksjon og inntekter fra kraftsalg i 2012 sammenlignet med 2011.

 

Kontaktperson: Konsernsjef Tom Nysted
Mobil 913 21 100

 

RegnskapsprinsipperRegnskap i henhold til GRS gir et bedre uttrykk for underliggende drift enn IFRS. Konsernet beregner sitt utbyttegrunnlag basert på resultat etter skatt i henhold til GRS ved årsslutt.