Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Setter høyere mål for likestilling og inkludering

Flere kvinnelige ansatte, flere kvinner i lederjobber og flere unge medarbeidere: Dette er nye mål Agder Energi har satt for å styrke likestilling og mangfold i konsernet.

Konserndirektør Mennesker og kommunikasjon Kristin Dale t.v. sammen med traineene Tessy Bønsnæs, Anders Vik Høitorp, Bendik Høye og Sanne Jordan.
Konserndirektør Mennesker og kommunikasjon Kristin Dale t.v. sammen med traineene Tessy Bønsnæs, Anders Vik Høitorp, Bendik Høye og Sanne Jordan.

- Det forplikter å være sertifisert som likestilt bedrift. Vi må hele tiden jobbe for å bli bedre, sier Kristin Dale, konserndirektør Mennesker og kommunikasjon.

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber strategisk og systematisk for å fremme likestilling, hindre diskriminering og skape mangfold i egen bedrift. Agder Energi var det første energiselskapet i Norge som ble sertifisert som likestilt bedrift i 2018.

Konsernet ble i november resertifisert for tre nye år, og har i den forbindelse skjerpet målkravene til seg selv. I løpet av perioden skal andelen kvinnelige ansatte i konsernet opp fra dagens 26 prosent til 35 prosent. En tredjedel av alle ansatte i lederposisjoner skal være kvinner innen 2024.

I dag er andelen 23 prosent. Det jobber 179 kvinner og 521 menn i konsernet. For å ha en kvinneandel på 35 prosent i dag, måtte det vært 80 færre menn og 80 flere kvinner. 

Agder Energi skal også tiltrekke seg flere yngre medarbeidere. Gjennomsnittsalderen blant de AE-ansatte er i dag 48 år. Den skal ned til 45 år. I fjor var snittalderen på nyrekrutterte medarbeidere 36 år, så det går rett vei.  

Også på samfunnsnivå finnes det en sterk økonomisk begrunnelse for inkludering og likestilling. Hvis vi klarer å inkludere flere mennesker i lønnsomt arbeid, blir det lettere å løse de store oppgavene, som eldrebølgen og det grønne skiftet. Dette er viktige samfunnsutfordringer vi i Agder Energi skal hjelpe til med å løse, blant annet ved at flere som står utenfor arbeidslivet, skal få arbeidstrening eller praksisplass i selskapet. Hvert forretningsområde skal til enhver tid ha minst én person på slik kontrakt.

Et konkurransefortrinn

Kirsti Lie, prosjektleder og HR rådgiver, sier sertifiseringen viser at konsernet jobber målrettet med alle de sju kriteriene som gjelder for likestilte bedrifter: forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, livsfase og likelønn i hele konsernet.

- Resertifiseringen betyr ikke at vi er perfekte, og gjør alt riktig. Vi har ikke nådd alle målene vi satte oss i 2018, men vi er på rett vei, sier hun.

Resertifiseringen.jpg

Prosjektleder Kirsti Lie i midten, konserndirektør Teknologi Ingvill Heskestad Mykland t.v. og prosjektdeltaker Mette Wigstøl mottok diplom og blomster i den høytidelige sertifiseringsmarkeringen.

Det å være en likestilt bedrift handler om mer enn bare kjønn. Men energibransjen sliter spesielt med en svært skjev kjønnsbalanse.

- Vi ser at vi må jobbe enda hardere og mer målrettet både med rekrutteringsprosesser og arbeidsgiverprofilering for å øke kvinneandelen. Fortsatt økt fokus på mangfold og likestilling vil hjelpe oss et stykke på veien. En bedre kjønnsbalanse vil bidra til at Agder Energi blir en mer attraktiv arbeidsplass og dermed også en mer konkurransedyktig bedrift, sier Lie.

Omfattende arbeid

Det stilles store krav til gode handlingsplaner og tiltak for å bli sertifisert som likestilt bedrift. Sertifiseringsmyndigheten går gjennom alle planer, tiltak og prosesser for å forsikre seg om at selskapet ikke driver med diskriminering og forskjellsbehandling av arbeidstakergrupper. På områder som likelønn og seniorpolitikk, scorer Agder Energi høyt.

Agder Energi har opprettet en fast prosjektgruppe for likestillingsarbeidet. Her representanter fra ulike deler av organisasjonen, blant annet tillitsvalgte samt traineer. Gruppen har månedlige møter og deltar på seminarer for å få faglig påfyll. Agder Energi har dessuten etablert en fast uke i året «Uke 6 - Agder Energi en arbeidsplass for alle», der det settes fokus på likestilling og mangfold.

Resertifisering1.jpg

Foran fra venstre Karin Hovde og Frøydis Elisabeth Sund fra Likestillingssenteret, som er sertifiseringsmyndigheten for Liekstilt arbeidsliv. Bak fra venstre Kristin A. Dale, konserndirektør Mennesker og kommunikasjon, prosjektdeltaker Jan Atle Liodden, prosjektleder Kirsti Lie, prosjektdeltaker Mette Wigstøl og prosjektdeltaker Lasse Lundsholt, som representerer de konserntillitsvalgte i prosjektgruppa.