Økt satsing på energiteknologi | Agder Energi

Økt satsing på energiteknologi

Energi21 anbefaler i sin nasjonale forskningsstrategi en solid vekst i satsingen på ny energiteknologi.

Illustrasjonsbilde.

Energisystemene står overfor gjennom­gripende endringer i årene som kommer. Utviklingen går i retning av mer digitaliserte, integrerte og kompliserte energisystemer. Det kreves en betydelig omstilling for å nå nasjonale og internasjonale mål om bærekraft og reduksjon av klimagassutslipp. Samtidig er det viktig å opprettholde forsyningssikkerheten og sikre verdiskapingen i den norske energibransjen. Det er derfor avgjørende å ha en helhetlig, men samtidig strategisk, tilnærming til fremtidens kunnskaps- og teknologibehov.

Økt digitalisering
I sin nasjonale forskningsstrategi anbefaler Energi21 en solid vekst i satsingen på ny energiteknologi og en prioritert innsats rettet mot følgende satsingsområder:

Digitaliserte og integrerte energisystemer.

Klimavennlige energiteknologier til maritim transport.

Solkraft for et internasjonalt marked.

Havvind for et internasjonalt marked.

Vannkraft som ryggraden i norsk energiforsyning.

Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2-håndtering.

 

Satsingsområdet “Digitaliserte og integrerte energi-systemer” ligger som en overordnet prioritering med bakgrunn i stor betydning for fremtidig forsyningssikkerhet, integrasjon av klimavennlige energiteknologier og samfunnets verdiskaping.

Samtlige satsingsområder har stort potensial for verdiskaping innen ressursutnyttelse og videreutvikling av en leverandørindustri mot nasjonale- og internasjonale energimarkeder.

 

FAKTA:
Energi21 ble opprettet av Olje- og energidepartementet i 2008 og har et permanent styre med representanter fra energi- og leverandørbedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og myndigheter.

Mandatet dekker tematisk hele det stasjonære energisystemet, samt energiteknologier til transportformål.

Last ned og kikk nærmere på strategien her.