Ny teknisk løsning for vannbåren varme gir store besparelser | Agder Energi

Ny teknisk løsning gir store besparelser

I Norge stilles det strenge krav til energibruk i bygninger. Etterspørselen etter effektive og billige løsninger for vannbåren oppvarming er økende. Nå håper Agder Energi Varme at deres nye tekniske tappevannsløsning skal bli den nye standarden i leilighetsbygg. Fra fem til tre rør er stikkordet.

Illustrasjonsfoto

− Agder Energi Varme har utviklet en løsning for leilighetsbygg som bruker tappevannet som energibærer for oppvarming, og som dermed har fjernet hele den tradisjonelle varmekretsen. Varmebehovet dekkes ved å sirkulere varmt tappevann med 65°C over en varmeveksler i hver leilighet, slik at disse får en egen lavtemperatur varmekrets som reguleres individuelt i hver leilighet, forteller Kristin Nørstebø. I sin masteroppgave ved NTNU i Trondheim, har hun det siste halve året dokumentert og evaluert den nye løsningen som Agder Energi Varme har utviklet.

 

Fra fem til tre vannrør
− Målet med oppgaven har vært å kartlegge hvordan den nye tappevannsløsningen fungerer i leilighetsbygg. Et tradisjonelt vannbåret anlegg har fem vannrør i sekundærnettet. Tappevannsløsningen har gått fra fem til tre vannrør i leilighetsbygg ved å fjerne rørnettet for varme. Kartleggingen jeg har gjort for Agder Energi Varme viser at den nye løsningen gir reduksjon i drifts- og investeringskostnader i tillegg til bedre energiutnyttelse i fjernvarmenettet, sier Kristin Nørstebø.

I sin masteroppgave har hun prosjektert et eksempelbygg med 12 leiligheter, og gjort beregninger på disse. Deretter har hun innhentet måledata fra seks leilighetsbygg i Kristiansand, hvor hun har sammenlignet ulike vannbårne løsninger. Tre av disse byggene har den nye tappevannsløsning. Måledataen viser at tappevannsløsningen fungerer som antatt, og at den nye løsningen gir besparelser på en rekke områder.

 

Økonomiske besparelser
− Sammenligningene jeg har gjort, viser 53 prosent mindre vannmengde med tappevannsløsningen. Ved å gå fra fem til tre rør, blir det også en halvering av rørnettet i bygget ved at varmedistribusjonen tas bort. Videre reduseres effektbehovet til pumpesirkulasjon med 70 prosent, og ikke minst betydelig reduksjon i kostnad for rør og komponenter i sekundærnettet, forteller Kristin Nørstebø. Varmt tappevann er en selvfølge i alle leilighetsbygg. Ved å benytte varmt tappevann som energibærer, reduseres investeringskostnadene for den vannbårne oppvarmingsløsningen. Bruk av tappevannsløsningen vil også redusere antall komponenter i tekniske rom, som vil redusere investeringskostnaden ytterligere.

− Det bør nevnes at den nye løsningen fungerer som prosjektert. Det har ikke har vært problemer knyttet til montering og drift av tappevannsløsningen. Utførende rørleggere forteller også om kortere tid på byggeplass og lite etterarbeid etter igangkjøring. Det er en robust og driftssikker løsning, forteller Kristin Nørstebø.

 

Den nye standarden
Hege Jortveit er administrerende direktør i Agder Energi Varme. Hun har stor tro på at den nye tappevannsløsningen kan bli den nye standarden i leilighetsbygg.

− En innføring av tappevannsløsningen vil gjøre leilighetsbygg energifleksible og energieffektive, samtidig som de overholder byggereglene i TEK17, hva gjelder temperaturkrav for varmt tappevann og varmesystem. Tappevannsløsningen gjør at varmekretsen i hver leilighet er uavhengig av hverandre. Det vil gi fordeler for beboer, men også for rørlegger og driftspersonell, sier Hege Jortveit. Så langt er Agder Energi Varmes tappevannsløsning blitt svært godt mottatt, og leverandørindustrien er i gang med å lage standardiserte løsninger for systemet.

 

Hege Jortveit (t.h.) er administrerende direktør i Agder Energi Varme og er godt fornøyd med masteroppgaven som Kristin Nørstebø har skrevet om den nyte tekniske løsningen.