Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør: Hva kan vi vite om fremtidens kraftmarked? 

Mer ren energi fra Otra

Agder Energi Vannkraft planlegger å bygge et nytt kraftverk – Syrtveit kraftverk - i Evje og Hornnes kommune i Agder. Kraftverket vil årlig kunne produsere 120 GWh ren, fornybar energi til rundt 6 000 boliger.

Kraftverket er planlagt med inntak ovenfor dammen på Byglandsfjord og utløp nedenfor Syrtveitfossen. 

Byggingen av Syrtveit kraftverk gir mulighet for en bedre utnytting av vannet i et allerede regulert vassdrag. Kraftverk vil gi en betydelig mengde ny vannkraft til et samfunn med behov for økt elektrifisering slik at klimamålene skal kunne nås.

Utbyggingen vil gi positive effekter for samfunnet i form av økte inntekter for kommunen og gi ringvirkninger både lokalt og regionalt. Den økte vannkraftproduksjonen vil styrke Agder Energis lønnsomhet og grunnlag for utbytte til eierne, som er Agder-kommunene og staten gjennom Statkraft.

Agder Energi Vannkraft legger vekt på å ha en god dialog med kommunen og øvrige interessenter i området i den videre prosessen.

Veien videre

Agder Energi Vannkraft har sendt melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at selskapet planlegger å bygge kraftverket. Meldingen er lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen og er sendt til høring til sentrale og lokale forvaltningsorganer og interesseorganisasjoner.

NVE inviterer til åpent folkemøte om saken onsdag 17. november kl. 19.00. Møtet vil finne sted på Evjemoen Kino & Scene.

Videre skal det utarbeides en konsekvensutredning med fagrapporter som gjør rede for virkningene på natur, miljø og samfunn. Deretter vil det bli sendt søknad om konsesjon til NVE, som vil sende sak på høring. NVE vil så sende sin innstilling til Olje- og energidepartementet for sluttbehandling.

Når konsesjon foreligger vil Agder Energi Vannkraft vurdere om prosjektet er lønnsomt slik at endelig beslutning om å bygge kraftverket kan tas.

Mer informasjon om Syrtveit kraftverk: