Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Mer fornybar energi fra Høgefoss kraftverk

Et nytt aggregat i Høgefoss kraftstasjon skal øke produksjonen fra dagens nivå, som tilsvarer årlig energibehov for 9.500 boliger, til rundt 10.800 boliger.

- Høgefoss kraftstasjon leverer i dag 152,1 gigawattimer (GWh) i året, som tilsvarer det gjennomsnittlige energibehovet til rundt 9.500 boliger. Vi bygger nå et nytt aggregat i den gamle kraftstasjonen. Når det settes i drift i 2023 økes produksjonen til 172,6 GWh, som dekker det årlige energibehovet til rundt 10.800 boliger, sier Inge Lines, prosjektleder og fagsjef maskin i Agder Energi Vannkraft.

Høgefoss kraftstasjon ble satt i drift i 1919 med fem små aggregater. I 1936 ble stasjonen utvidet med ytterligere ett aggregat. I 1969 ble de fem eldste aggregatene tatt ut av drift og erstattet med ett nytt stort aggregat plassert inne i en fjellhall. I 2020 ble aggregatet fra 1936 også tatt ut av drift på grunn av dårlig teknisk tilstand.

Over 100 år gammelt bygg

For en tid tilbake fredet Telemark Fylkeskommune midlertidig alle anleggsdeler på Høgefoss kraftstasjon, men vedtaket ble etter hvert opphevet. Agder Energi Vannkraft har vært i dialog med myndighetene for å finne fram til gode løsninger som ivaretar bevaring av kraftstasjonen, samtidig som nytt aggregat plasseres inne i det eksisterende kraftstasjonsbygget. Ett aggregat fra 1919 og det som ble installert i 1936 blir bevart.

IMG_8600 kopi.jpg

- Det er ekstra krevende å gjennomføre oppgraderingene samtidig som en tar hensyn til det over hundre år gamle kraftstasjonsbygget. Måten dette blir gjort på tilfredsstiller Riksantikvarens og Statsforvalterens ønske om å bevare Høgefoss kraftstasjon, sier Lines.

Mer fornybart og økt verdiskaping

Omstillingen til et fullelektrisk og fornybart samfunn krever mer ren, fornybar energi. Bedre utnyttelse av eksisterende vannkraftverk er den samfunnsøkonomiske og miljømessige beste løsningen for økt produksjon av fornybar energi.

IMG_8598 kopi.jpgDet er nødvendig med tunge investeringer for å modernisere vannkraften, både på Agder og i resten av Norge. Utfordringen for fornybarbransjen har vært et skattesystem som ikke gjør vannkraftprosjekter lønnsomme.

I statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget å endre skattereglene. Kraftselskapene kan nå utgiftsføre kostnader til opprustning og utvidelse av eksisterende kraftverk umiddelbart, i motsetning til tidligere ordning der investeringskostnader ble aktivert og gradvis kom til fradrag gjennom avskrivninger og friinntekt over en periode på inntil 67 år.

- Omleggingen av skattesystemet har gjort det mer lønnsomt å modernisere og utvide eldre kraftverk. Dette har vært helt avgjørende for at vi satte i gang med Høgefoss-prosjektet. Vi må drive lønnsomt for å kunne øke produksjonen og skape verdier for samfunnet, sier Jakob Hovet, som er divisjonsdirektør Eierforvaltning i Agder Energi Vannkraft.

Store ringvirkninger

Hovet peker også på ringvirkningene som et vannkraftprosjekt som dette medfører.  

– Prosjektet har en investeringskostnad på om lag 120 millioner kroner. Det er flere lokale entreprenører som er engasjert og dermed gir prosjektet betydelige ringvirkninger for sysselsettingen og verdiskapingen i regionen. I tillegg skapes økt økonomisk aktivitet hos lokale tjenestetilbydere som hotell, cateringvirksomhet og lignende, sier han.

Oppgradert strømnett

Nettkapasiteten i området er betydelig oppgradert den senere tiden. Det er blant annet bygget en ny transformatorstasjon på Høgefoss, ny regionalnettlinje på 7, 5 kilometer mellom Høgefoss – Berlifoss – Dynjanfoss, og det er gjennomført sanering av eksisterende anlegg og omlegging av 22kV-nettet.

Fakta Høgefoss kraftverk

 • Høgefoss kraftverk i Vestfold og Telemark består i dag av ett aggregat som er plassert i fjell og yter 22,5 MVA og har en midlere årsproduksjon på 152,1 GWh, samt det gamle kraftverksbygget med 6 nedlagte aggregat og tre nedlagte rørgater.
 • Kraftstasjonen utnytter fallene i store og lille Høgefoss i Nisserelv i Vestfold og Telemark med til sammen 64 meters fallhøyde. Nisserelven er oppdemmet ved Svåfossen og kraftverket utnytter fallet fra reguleringsmagasinet Kjørull.
 • Det nye aggregatet som nå installeres i den gamle kraftverksbygningen er en vertikal francisturbin på 8,5 MW / 9,9 MVA.
 • Total midlere årlig produksjon på kraftstasjonen med et nytt aggregat 8 er beregnet til 172,6 GWh, hvor det nye aggregatet står for 20,5 GWh.
 • Når det nye aggregatet settes i drift i 2023 vil Høgefoss kraftstasjon produsere nok ren energi til å dekke det årlige behovet til rundt 10.800 boliger.
 • I forbindelse med utvidelsen er følgende hovedentreprenører engasjert:
  Bygg- og anleggsentreprenør: Kaspar Strømme
  Elektromekanisk utstyr: Rainpower
  Rådgivende ingeniører: Sweco