Kvartalsrapport 3-2014 | Agder Energi

Resultat pr. 3. kvartal 2014

Agder Energi hadde i årets tre første kvartaler et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 542 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 647 millioner kroner.

Konsernets driftsresultat (IFRS) pr. tredje kvartal ble 1 035 mill. kr (1 522 mill. kr) og resultat før skatt ble 985 mill. kr (1 072 mill. kr). Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter ble konsernets driftsresultat 1 353 mill. kr (1 469 mill. kr) og resultat før skatt ble 1 155 mill. kr (1 324 mill. kr). Resultat etter skatt ble 604 mill. kr (620 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft- valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS.

- Økt vannkraftproduksjon og gevinster fra kraftprissikring er vesentlige bidrag til resultatet. En forbigående lavere inntektsramme i nettselskapet dette året påvirker resultatet negativt sammenlignet med fjoråret, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi hadde driftsinntekter i årets ni første måneder på 5 641 mill. kr (6 622 mill. kr). De viktigste årsakene til nedgangen i inntektene er lavere priser og lavere volum innen sluttbrukervirksomheten. Volumnedgangen skyldes hovedsakelig høyere temperaturer.

Vannkraftproduksjonen pr. 3. kvartal var på 6 665 GWh (5 985 GWh).Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) pr. 3. kvartal var 22,1 øre/kWh (29,2 øre/kWh), en nedgang på 24 % fra samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en betydelig høyere ressursbeholdning enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en høyere vannkraftproduksjon i 2014 sammenlignet med 2013.

Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk ble offisielt åpnet i oktober. Utbyggingen har skjedd gjennom Otra Kraft som eies av Agder Energi og Skagerak Energi. Prosjektet medfører en produksjonsøkning på 175 GWh, hvorav Agder Energis andel vil være om lag 120 GWh.

Det ble i oktober gitt konsesjon til Statnett til å bygge to mellomlandsforbindelser til henholdsvis Tyskland (2018) og Storbritannia (2020). Realiseringen av disse forventes å gi forretningsmuligheter for Agder Energi i fremtiden. Les Kvartalsrapport 03-2014 her.

av Christian Altmann
kommunikasjonssjef