Kvartalsrapport 04-2015 | Agder Energi

Foreløpig resultat 2015

Agder Energi hadde i 2015 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 746 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 834 millioner kroner.

- Vi er i et krevende marked med stadig synkende kraftpriser, men det er verdt å legge merke til at vi likevel leverer et relativt bra resultat. Det skyldes solid innsats i mange ledd i konsernet, men hovedårsaken er høyt bidrag fra prissikringen på vannkraften vår. Samtidig fortsetter LOS å levere gode resultater og Agder Energi Nett fikk et bedre resultat enn i fjor sier konsernsjef Tom Nysted. 

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i 2015 på 8 361 mill. kr (7 807 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 2 399 mill. kr (1 715 mill. kr) og  resultat før skatt ble 1 929 mill. kr (998 mill. kr). IFRS-resultat etter skatt ble 1 220 mill. kr (476 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft-, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS. Disse verdiendringene utgjorde 602 mill. kr før skatt i 2015, mens tilsvarende tall for 2014 var -605 mill. kr.

Gjennomføring av salget av Agder Energis andel av aksjene i Småkraft AS skjedde i desember. Salget frigjør kapital og bekrefter verdiene skapt i Småkraft AS.

Høy produksjon og god ressursbeholdning
Vannkraftproduksjonen i 2015 var 8 995 GWh (9 060 GWh), noe som er vesentlig høyere enn konsernets normalproduksjon. Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var i 2015 på 17,7 øre/kWh (22,8 øre/kWh), en nedgang på 22 % fra året før. Gode bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter på kraft har medført at konsernets oppnådde priser er høyere enn spotprisene, men lavere enn året før.

Ressurssituasjonen er fortsatt vesentlig bedre enn normalt og med normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en høy vannkraftproduksjon også i 2016.

Lavt sykefravær
Konsernet har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene, og i 2015 ble fraværet 3,5 % (3,6 %).

Utsiktene fremover
Terminprisene på kraft har falt videre i 4. kvartal og indikerer lave priser i årene fremover. Konsernets sikringsaktiviteter har også gitt vesentlige bidrag i 2015, men Agder Energi forventer lavere oppnådde priser framover. Høyere inntektsramme forventes å gi et bedre resultat for nettselskapet i 2016 sammenlignet med 2015.

Pågående og planlagte kostnadsreduserende tiltak i konsernet forventes å bidra positivt de neste årene. Det eksisterer muligheter for en digital satsing langs hele verdikjeden til konsernet, og Agder Energi planlegger blant annet en pilot på ett av kraftverkene for å prøve ut ny teknologi for å effektivisere driften.