Informasjon til leverandører om fusjonen 

Krafttak for industrisatsing og klimaomstilling

NHO og LO har lagt frem en felles energi- og industripolitisk plattform som tegner opp et konkret målbilde for industrielle muligheter frem mot 2030. Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen er blant bedriftslederne som har involvert seg aktivt i utformingen av plattformen.

LO og NHO med sentrale forbund og landsforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi, El og It Forbundet, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo, ønsker med dette arbeidet å samle arbeids- og næringslivets interesser for å gi innspill til en felles energi- og industripolitisk plattform i aktuelle politiske prosesser, basert på både ambisiøse klimamål og en offensiv industrisatsing.

Blant ambisjonene som løftes frem er å bygge en verdikjede for havvind, bygge en batteriverdikjede, utvikling av storskala produksjon av hydrogen, og å videreutvikle fornybarnæringen gjennom oppgradering og fornyelse av vannkraften.

Steffen Syvertsen portrett.jpg- Jeg er glad for at plattformen så tydelig peker på vannkraftens avgjørende betydning for å gjennomføre en grønn omstilling. Norges fornybarressurser gir oss et unikt utgangspunkt for å skape ny industri og arbeidsplasser. Det vil også Agder Energi bidra til, blant annet gjennom satsing innen verdikjedene for batterier, og for havvind i et integrert energimarked, sier Steffen Syvertsen.

Som del av prosjektet ble det etablert et bedriftspanel for å bidra med innspill og kvalitetssikring underveis i arbeidet, og sikre at arbeidet blir bedriftsnært og tett på reelle behov. Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen deltok sammen med andre sentrale aktører fra norske virksomheter innen energi og industri. Syvertsen fremhever nytten av at store aktører fra ulike sektorer har blitt enige om en felles plattform.

- Plattformen angir en klar retning og formulerer tydelige ambisjoner. Det er en styrke at arbeidslivets parter har kommet sammen på denne måten, noe som kan danne grunnlag for bedre kompromisser og mindre konflikt om viktige politiske spørsmål om energi, klima og næringsliv, sier Syvertsen.

Les hva bransjeorganisasjonen Energi Norge mener om plattformen. 

Link til rapporten.