Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør om hvor mye ny fornybar energipolitikk vi får med den nye regjeringen? 

Konsernets rapporter for 2020 er klare

Du finner mye nyttig informasjon om økonomisk status, samfunnsansvar og bærekraft samt likestilling og mangfold i de tre rapportene for 2020 som nå er publisert.

Årsrapport for 2020

Årsrapporten inneholder en oversikt over den økonomiske utviklingen i konsernet, regnskap og noter, samt styrets årsberetning og konsernsjefens artikkel "Lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid».

Årsrapporten inneholder også informasjon om hvordan eierstyring og selskapsledelse utøves i konsernet, samt en beskrivelse av virksomheten og en oversikt over de viktigste hendelsene i 2020.
Du kan laste ned årsrapporten her. 


Samfunnsansvar og bærekraft

Konsernets samfunnsansvar er en viktig del av årsrapporten. I samfunnsansvarsdelen beskrives blant annet konsernmålene for samfunnsansvar. Samfunns- og verdiskapingsregnskapet viser årets verdiskaping i konsernet og hvordan denne er fordelt på interessegruppene ansatte, långivere, det offentlige, eiere og selskapet selv.

Agder Energi rapporterer årlig om sitt arbeid med bærekraft i henhold til rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI Standards). Samfunnsansvarsdelen i årsrapporten inneholder overordnet informasjon på konsernnivå, mens mer utdypende informasjon på selskapsnivå presenteres i en egen bærekraftrapport.
Du kan laste den ned her.

 

Mangfold og like muligheter

Agder Energi jobber systematisk med likestilling og mangfold, og deltar blant annet i prosjektet «Likestilt arbeidsliv». Prosjektet handler om likestilling i vid forstand, og omfatter like muligheter uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Agder Energi skal resertifiseres etter målekriteriene i prosjektet i 2021.
Som en del av likestillingsarbeidet skal arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte kartlegge og redegjøre for tilstanden for kjønnslikestilling blant de ansatte i virksomheten.
Mer detaljert informasjon og en redegjørelse om dette arbeidet i Agder Energi finnes i rapporten Mangfold og like muligheter som du kan laste ned her.