Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Konsernets rapporter for 2020 er klare

Du finner mye nyttig informasjon om økonomisk status, samfunnsansvar og bærekraft samt likestilling og mangfold i de tre rapportene for 2020 som nå er publisert.

Årsrapport for 2020

Årsrapporten inneholder en oversikt over den økonomiske utviklingen i konsernet, regnskap og noter, samt styrets årsberetning og konsernsjefens artikkel "Lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid».

Årsrapporten inneholder også informasjon om hvordan eierstyring og selskapsledelse utøves i konsernet, samt en beskrivelse av virksomheten og en oversikt over de viktigste hendelsene i 2020.
Du kan laste ned årsrapporten her. 


Samfunnsansvar og bærekraft

Konsernets samfunnsansvar er en viktig del av årsrapporten. I samfunnsansvarsdelen beskrives blant annet konsernmålene for samfunnsansvar. Samfunns- og verdiskapingsregnskapet viser årets verdiskaping i konsernet og hvordan denne er fordelt på interessegruppene ansatte, långivere, det offentlige, eiere og selskapet selv.

Agder Energi rapporterer årlig om sitt arbeid med bærekraft i henhold til rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI Standards). Samfunnsansvarsdelen i årsrapporten inneholder overordnet informasjon på konsernnivå, mens mer utdypende informasjon på selskapsnivå presenteres i en egen bærekraftrapport.
Du kan laste den ned her.

 

Mangfold og like muligheter

Agder Energi jobber systematisk med likestilling og mangfold, og deltar blant annet i prosjektet «Likestilt arbeidsliv». Prosjektet handler om likestilling i vid forstand, og omfatter like muligheter uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Agder Energi skal resertifiseres etter målekriteriene i prosjektet i 2021.
Som en del av likestillingsarbeidet skal arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte kartlegge og redegjøre for tilstanden for kjønnslikestilling blant de ansatte i virksomheten.
Mer detaljert informasjon og en redegjørelse om dette arbeidet i Agder Energi finnes i rapporten Mangfold og like muligheter som du kan laste ned her.