Konsernets rapporter er publisert

I rapportene finner du informasjon om økonomisk status, samfunnsansvar og bærekraft, likestilling og mangfold samt klimarisiko i Agder Energi.

Årsrapport

Forside årsrapport.jpgÅrsrapporten inneholder en oversikt over den økonomiske utviklingen i konsernet, regnskap og noter, samt styrets årsberetning og konsernsjefens artikkel «Et ekstraordinært år».

Årsrapporten inneholder også informasjon om hvordan eierstyring og selskapsledelse utøves i konsernet, samt en beskrivelse av virksomheten og en oversikt over de viktigste hendelsene i 2021.

Du kan laste ned Agder Energi Årsrapport 2021 her. 

 

Bærekraft

Forside bærekraftrapport.jpgKonsernets samfunnsansvar er en viktig del av årsrapporten. I samfunnsansvarsdelen beskrives blant annet konsernmålene for samfunnsansvar. Samfunns- og verdiskapingsregnskapet viser årets verdiskaping i konsernet og hvordan denne er fordelt på interessegruppene ansatte, långivere, det offentlige, eiere og selskapet selv.

Agder Energi rapporterer årlig om sitt arbeid med bærekraft i henhold til rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI Standards). Samfunnsansvarsdelen i årsrapporten inneholder overordnet informasjon på konsernnivå, mens mer utdypende informasjon på selskapsnivå presenteres rapporten Agder Energi Bærekraft 2021.

Mangfold og like muligheter

Forside mangfoldsrapport.jpgAgder Energi jobber systematisk med likestilling og mangfold, og deltar blant annet i prosjektet «Likestilt arbeidsliv». Prosjektet handler om likestilling i vid forstand, og omfatter like muligheter uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Agder Energi ble resertifisert etter målekriteriene i prosjektet i 2021.

Som en del av likestillingsarbeidet, skal arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte kartlegge og redegjøre for tilstanden for kjønnslikestilling blant de ansatte i virksomheten. Mer detaljert informasjon om dette arbeidet i Agder Energi finnes i rapporten Mangfold og like muligheter Agder Energi 2021.

Klimarisiko

Forside klimarisikorapport.jpgKlimarisiko er, på samme måte som andre relevante risikoforhold, en del av Agder Energis helhetlige risikostyring. Det betyr at klimarisiko inngår i eierstyring, strategisk planlegging, prioritering, operativ drift, risikostyring og rapportering.

Anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) er det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og rapporteres. Rapporten TCFD-rapport Klimarisiko i Agder Energi 2021 gir en oversikt over hvordan Agder Energi etterlever anbefalingene.

 

Engelske versjoner:

Agder Energi Annual Report 2021.pdf

Agder Energi Sustainability Report 2021.pdf

Agder Energi Diversity and Equal Opportunity 2021.pdf

Agder Energi TCFD Report Climate Risk 2021.pdf