Foreløpig resultat 2014 | Agder Energi

Fjerde kvartal og foreløpig resultat 2014

Agder Energi hadde i 2014 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 834 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 845 millioner kroner.

- Økt vannkraftproduksjon og betydelige gevinster fra kraftprissikring er viktige bidrag til resultatet for 2014. Gjennomsnittlige spotpriser falt med 22 %, mens konsernets oppnådde priser var på nivå med 2013. I tillegg bidrar flere selskaper innen resultatområdet marked og forretningsutvikling med økte resultater sammenlignet med 2013. Redusert inntektsramme i nettselskapet har hatt en negativ effekt på resultatet i året vi har lagt bak oss. Det er ventet at inntektsrammen i nettselskapet øker fremover, sier konsernsjef Tom Nysted. 

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i 2014 på 8 267 mill. kr (9 391 mill.kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) for 2014 ble 1 715 mill. kr (2 354 mill. kr), og resultat før skatt ble 998 mill. kr (1 726 mill. kr). IFRS-resultat etter skatt (majoritetens andel) ble 475 mill. kr (834 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft- valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS. 

 

Høy produksjon og ressursbeholdning

Vannkraftproduksjonen i 2014 var i underkant av 9,1 TWh (7,7 TWh), hvilket er en økning på 17 %.  Ressurssituasjonen var ved utgangen av året fortsatt vesentlig høyere enn normalt, og med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi derfor en høy vannkraftproduksjon også i 2015. Samtidig indikerer terminprisene på kraft relativt lave priser i årene fremover, og i tillegg forventes det lavere bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter i 2015. Agder Energi forventer derfor lavere oppnådde priser fremover. Pågående og planlagte effektiviseringsaktiviteter vil fortsette å påvirke resultatet i positiv retning. 

 

Investeringer

Totale investeringer var 1 200 mill. kr (1 378 mill. kr). Innen vannkraft er det investert 538 mill. kr (767 mill. kr), hvorav 345 mill. kr (535 mill. kr) gjelder nyinvesteringer. Store deler av investeringene er knyttet til Brokke Nord/Sør, Skarg kraftverk og Iveland II. Arbeidet med bygging av nye steinfyllingsdammer i Skjerkevatn ble igangsatt høsten 2014. Nettselskapet har investert for 366 mill. kr (429 mill. kr), hvorav 229 mill. kr (216 mill. kr) gjelder nyinvesteringer som blant annet bidrar til å bedre leveringssikkerheten.

 

Stabilt sykefravær og lave ulykkestall
Konsernet hadde et sykefravær i 2014 på 3,6 %, uendret fra 2013, og kan i tillegg vise til ulykkestall som er historisk lave. Dette er et resultat av målrettet arbeid over tid.

 

 

 

Last ned og les rapporten her