Følger laksen sekund for sekund | Agder Energi

Følger laksen sekund for sekund

Ved hjelp av små radiosendere følger forskere bevegelsene til laksen i Mandalselva sekund for sekund.

Morten Krobøl fra NINA slipper laksen ut i Mandalselva etter radiomerking. Foto: Kjell Inge Søreide

Laksen fanges med kilenot eller hov, merkes og settes ut igjen. Deretter overvåkes dens bevegelser kontinuerlig ved hjelp av lyttestasjoner plassert oppover elva. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med lokale lakseinteressenter.

Varierende vannføring
- Hensikten er å studere hvordan variasjoner i vannføring og ulike driftsmønstre ved Laudal kraftstasjon påvirker vandringen til voksen laks på vei opp til gyteplassene. Med dette prosjektet får vi konkret kunnskap om hvordan ulike faktorer påvirker laksen, sier Svein Haugland, fagansvarlig miljø i AE Vannkraft.

Kraftstasjonen har inntak i Manflåvatn, og forholdet mellom vann som tas inn i stasjonen og hva som slippes forbi påvirker vandring av laks forbi kraftverket. I tillegg påvirkes vandringen av vannføringen som slippes helt fra Ørevatn.

Ivaretar laksen
Resultatene av undersøkelsen vil gi viktig informasjon for å vurdere om manøvreringsreglementet for Laudal for perioden 2013-2018 virker etter sin hensikt, nemlig å ivareta Mandalselva som lakseelv.

- På sikt ønsker vi å komme fram til en måte å utnytte vannressursene som ivaretar både kraftprodusentens og laksens interesser, sier Svein.

Miljødesign
Radiomerkingen er et delprosjekt av "Miljødesign i Mandalselva". Det  gjennomføres i regi av Norsk institutt for naturforsking (NINA). Arbeidet skjer etter retningslinjene i håndboka "Miljødesign for laks i regulerte vassdrag" som er utviklet i Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN). I alt ble det merket rundt 40 laks i årets sesong. Innsamlede data vil bli analysert av forskerne i løpet av vinteren.

Nasjonal interesse
- Dette er første gang miljødesignkonseptet beskrevet i håndboka benyttes i fullskala til å finne gode løsninger for både laks og kraft. Her får vi satt idéen og metodikken ut i praksis i ei viktig lakseelv. Lykkes vi her, kan det få stor betydning for arbeidet med å bedre miljøforhold i andre lakseelver. Derfor er resultatene fra Mandalselva av nasjonal interesse, sier prosjektleder Torbjørn Forseth ved NINA.

 

Merking av laksen utføres av erfarne og varsomme hender.

En liten radiosender festes til laksens ryggfinne.

 

 

 

 

 

Faktaboks:

 

«Miljødesign i Mandalselva» er et fireårig prosjekt som utføres av Norsk institutt for naturforskning med AE Vannkraft som oppdragsgiver.

Uni Research Miljø og Skandinavisk Naturovervåkning deltar også. Hovedmålet er å redusere det årlige tapet av lakseproduksjon på grunn av vannkraftregulering til et minimum, samtidig som kraftproduksjon på lakseførende strekning (dvs fra Mandal til Kavfossen ovenfor Bjelland kraftstasjon) opprettholdes eller økes.