Bygger nye dammer i Åseral | Agder Energi

Skal bygge nye dammer i Åseral

Agder Energi har i dag vedtatt å bygge nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune.

Arkivfoto

Bakgrunnen for byggingen av nye dammer er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt pålegg om å rehabilitere de til sammen fem dammene i Skjerkevatn og Nåvatn. Pålegget følger av nye, omfattende sikkerhetsmessige krav til de eksisterende betongdammene.

- En rehabilitering av eksisterende dammer ble vurdert som svært kostbart. Agder Energi konkluderte ut fra en totalvurdering med at bygging av nye dammer ville være den beste løsningen. I tillegg øker vi konsernets produksjon ved at magasinvolum og fallhøyde øker, sier Nysted.

Ett magasin
De nye dammene vil føre til at vannflaten i dagens Skjerkevatn heves 23 meter, slik at Skjerkevatn og Nåvatn vil fremstå som ett magasin. Den eksisterende betongdammen i Skjerkevatn vil bli erstattet med en steinfyllingsdam. Det blir i tillegg bygget en steinfyllingsdam i Heddersvika. De fire dammene i Nåvatn vil bli helt eller delvis fjernet. 

Gamle planer
Planene om utvidelse av Skjerka-anlegget og ny regulering i området går tilbake til 1996. Vest-Agder Energiverk søkte da om konsesjon, men søknaden ble trukket i 2003. En revurdering av dammene startet allerede i 2002 og førte til at Agder Energi sendte en konsesjonssøknad i 2008 for å øke reguleringen av Skjerkevatn. NVE sendte sin innstilling om godkjenning til Olje- og energidepartementet i 2011 og konsesjon ble gitt i desember 2013.

 

Ønsker videre utbygging
Agder Energi søkte i 2013 om konsesjon for opprusting og utvidelse av anleggene i Åseral  Foruten nytt aggregat i Skjerka kraftverk, omfatter søknaden ny tunnel mellom Langevatn og Nåvatn, to nye kraftstasjoner og ny dam ved Langevatn.

 

Fakta i Åseral-prosjektet:
- To nye steinfyllingsdammer med lengder på henholdsvis 450 (Skjerkevatn) og 590 meter (Heddersvika).
- Anleggsveier, omløpstunnel og flomløp
- Rivning av gammel betongdam i Skjerkevatn, samt hel eller delvis rivning av fire gamle betongdammer i Nåvatn.