Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Bedrer forholdene for laksen i Nidelva

Agder Energi Vannkraft startet sist uke arbeidet med å opparbeide et stort oppvekstområde for laksunger ved Froland i Nidelva. Dette er et av de viktigste gyteområdene for laksen i Nidelva

Her legges steinblokker ut i grupper på egnede steder i elva. Det skaper gode muligheter for lakseyngel til å skjule seg.
Her legges steinblokker ut i grupper på egnede steder i elva. Det skaper gode muligheter for lakseyngel til å skjule seg.

Arbeidet består i hovedsak av å legge ut steinblokker i grupper på egnede steder i elva. Dette skaper skjulmuligheter for lakseyngelen, noe som mangler i denne delen av elva.


− Dette er en videreføring av et vellykket pilotforsøk høsten 2018. Det er også en del av arbeidet med Reetablering av laks i Nidelva, som er et forum bestående av representanter for myndigheter, grunneiere og Agder Energi Vannkraft, forteller Aleksander L. Andersen, spesialrådgiver miljø, i Agder Energi Vannkraft.


Det har over lang tid vært jobbet med reetablering av laks i Nidelva. Agder Energi Vannkraft har tidligere gjennomført tiltak med å sikre at laksen kan vandre over dam Rygene og Evenstad. Terskler er revet i minstevannføringsfeltet på Rygene, og avansert fiskesperre er anlagt i utløpet av Rygene kraftverk. Høsten 2017 ble det lagt ut et nytt stort gytefelt ved Blakstad i Froland, og i juni 2018 ble det lagt ut et felt nedstrøms Rygene dam.


Prosjektet har en kostnadsramme på 1 millioner kroner og finansieres av Agder Energi og Fylkesmannen i Agder. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Bra Miljöval, et miljømerke som drives av den svenske Naturskyddsföreningen. Midlene kommer fra et fond som bygges opp i forbindelse med Agder Energis salg av opprinnelsesgarantier fra anlegg som er godkjent etter strenge kriterier gitt av svenske Naturskyddsföreningen.


− Virkningen av de planlagte tiltakene forventes å være svært positive for laksefisk og annet biologisk mangfold. En vellykket gjennomføring vil skape et stort opparbeidet område designet for å gi gode oppvekstområder for ungfisk av laks og ørret som får tilgang til skjul mellom utlagt stein, sier Andersen.