Bedre forhold for laksen i Mandalselva | Agder Energi

Bedre forhold for laksen i Mandalselva

Laksen er den største vinneren når AE Vannkraft river åtte terskler for å gjenopprette naturlig vannmiljø i Mandalselva.

Spesialrådgiver Aleksander Andersen i AE Vannkraft er ansvarlig for prosjektet med rivning av tersklene i Mandalselva.

Det er i alt åtte terskler mellom Kleveland bru ved Laudal og Mannflåvann som rives.

Tersklene ble bygget tidlig på 1980-tallet da bygging av Laudal kraftverk fjernet store deler av den naturlige vannføringen i denne delen av Mandalselva. Målet var å skape vannspeil i det regulerte området, som på den tiden var tilnærmet fisketomt på grunn av sur nedbør.

Reetablert
Etter at både laks og sjøaure er reetablert i elva er det innført nytt manøvreringsreglement. En vesentlig større minstevannføring gir godt med vann i elva hele året. Det har vist seg at tersklene har en negativ virkning for fisken, inklusive vandring, gyting og oppvekst, og med høyere vannføring har tersklene utspilt sin rolle. I tråd med råd fra forskerne i Miljødesign for Mandalselva, er det derfor besluttet å rive i alt åtte terskler på den angitte strekningen. I tillegg skal en terskel modifiseres.

Produksjonsforhold
Målet er å bedre produksjon og oppgangsforhold for laksefisk. Det dreier seg om syv løsmasseterskler og en i betong. Den første terskelen ble revet i mars 2015. Arbeidet ga viktig erfaringsgrunnlag for rivning av de øvrige, som nå pågår. Anleggsarbeid på vinteren er valgt ut fra hensyn til laksens livssyklus og laksefiskesesongen. Det er også et ønske om å unngå vår- og høstflom.

Naturlig
Det er et betydelig arbeid som skal utføres, i stor grad med tunge anleggsmaskiner i elveleiet. Tetningsmasser, spunt og betong fjernes.  Resten hører naturlig hjemme i elva, og blir brukt til å gjenskape naturlige leveområder.

- I noen områder legger vi til rette med gytegrus. Vi plasserer også ut store steiner som laksen kan gjemme seg ved. I tillegg har vi tett dialog med grunneiere, slik at vi unngår skader og ulemper blant annet for landbruket, sier spesialrådgiver Aleksander Andersen i AE Vannkraft.

En forbindelse med rivningen i fjor vår, ble det iverksatt et tiltak for å unngå at beitende kuer skal gå seg fast på en grusbanke i elva. Det ble da bygget en liten kanal langs land, slik at kyrne får tilgang på drikkevann uten å måtte gå ut på grusbanken. Kanalen fikk naturlig nok navnet "Ku-kanalen".

Givende
- Investeringen vi gjør vil bidra til å gjenopprette et mest mulig naturlig naturmiljø på et regulert felt i den flotte Mandalselva. Målet med arbeidet i Miljødesignprosjektet er å optimalisere både kraft og lakseproduksjonen, og rivningen av tersklene bidrar til at laksen får best mulig nytte av vannet som slippes forbi kraftverket. Det er moro og givende å arbeide med et prosjekt som betyr mye for faunaen, og for de mange som bruker elva som rekreasjonsområde - både med og uten fiskestang, sier Andersen.

Arbeidet utføres med tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og etter anbefaling fra Miljødirektoratet.