Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Agder Energis årsregnskap for 2019 er godkjent

Agder Energi har i dag publisert Årsrapport og Bærekraftrapport for 2019. Du finner begge rapportene på ae.no.


Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2019. Som følge av stor usikkerhet rundt de langsiktige effektene av koronaviruset og kraftprisutviklingen, har styret i Agder Energi besluttet å utsette forslag om utbytte til styremøtet 7. mai. Utbyttet vil bli foreslått med utgangspunkt i eiernes utbyttepolitikk, men en grundig vurdering av effekten av Korona-situasjonen vil bli gjort frem mot styremøtet og i god tid før ordinær generalforsamling 27. mai.

Regnskapet er i overensstemmelse med foreløpige tall publisert i børs- og pressemelding 11. februar 2020.


Årsrapport for 2019
Årsrapporten inneholder en oversikt over den økonomiske utviklingen i konsernet, regnskap og noter, samt styrets årsberetning og konsernsjefens artikkel "Godt rustet for fremtiden".

Årsrapporten inneholder også informasjon om hvordan eierstyring og selskapsledelse utøves i konsernet, samt en beskrivelse av virksomheten og en oversikt over de viktigste hendelsene i 2019.


Samfunnsansvar og bærekraftrapport
Konsernets samfunnsansvar er en viktig del av årsrapporten. I samfunnsansvarsdelen beskrives blant annet konsernmålene for samfunnsansvar. Samfunns- og verdiskapingsregnskapet viser årets verdiskaping i konsernet og hvordan denne er fordelt på interessegruppene ansatte, långivere, det offentlige, eiere og selskapet selv.

Agder Energi rapporterer årlig om sitt arbeid med bærekraft i henhold til rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI Standards). Samfunnsansvarsdelen i årsrapporten inneholder overordnet informasjon på konsernnivå, mens mer utdypende informasjon på selskapsnivå presenteres i bærekraftrapporten.


Hvor finner du rapportene?
Begge rapportene er lagt ut på ae.no, og kan lastes ned som pdf-filer.
Rapportene vil bli tilgjengelige på engelsk innen utgangen av april.

Årsrapport 2019 kan du laste ned her.

Samfunnsansvar og bærekraftrapport 2019 kan du laste ned her.