Agder Energi resultat pr. 4. kvartal og foreløpig resultat 2017 | Agder Energi

Resultat pr. 4. kvartal og foreløpig resultat 2017

Agder Energi oppnådde i 2017 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 936 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 1 812 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 1 237 millioner kroner (2016: 744 millioner kroner).

- Resultatet er preget av god underliggende drift, gevinster fra transaksjoner og lavere kostnad knyttet til utsatt grunnrenteskatt. Vannkraftvirksomheten leverte gode resultater også i 2017, og året har vært preget av god drift og høy produksjon med høyere oppnådde priser enn i fjor, sier konsernsjef Tom Nysted.

 

Lavere inntektsramme for Agder Energi Nett har gitt nettvirksomheten en resultatnedgang i 2017.

 

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS*) i 2017 på 10 223 mill. kr (8 086 mill. kr). Om lag 1,4 mrd. kr av økningen kommer som følge av oppkjøpet av LOS Energy i Sverige (tidligere Telge Kraft). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 1 062 mill. kr (972 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft-, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS. I 2017 påvirket disse effektene resultat etter skatt med -719 mill. kr       (-332 mill. kr). Justert for disse effektene er IFRS-resultatet etter skatt (majoritetens andel) 1 206 mill. kr (583 mill. kr).

 

Vannkraftproduksjonen i 2017 var 8 812 GWh (8 880 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var 26,9 øre/kWh (23,3 øre/kWh), en oppgang på 15 %.

 

Lavt sykefravær

Konsernet har hatt et lavt sykefravær de seneste årene, og sykefraværet i 2017 ble 3,5 % (3,5 %).

 

Utsiktene fremover

Årskontraktene i terminmarkedet indikerer kraftpriser for 2018 på nivå med 2017. Konsernets sikringsaktiviteter forventes å gi avtakende bidrag. Ved utgangen av 2017 hadde konsernet en vesentlig høyere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt, og med en normal ressurstilgang fremover, forventer Agder Energi også en relativt høy vannkraftproduksjon i 2018. Det forventes en høyere grunnrenteskatt i 2018 som følge av høyere kostnadsestimat knyttet til utsatt grunnrenteskatt.

 

Det forventes et lavere resultat for nettselskapet i 2018, Dette skyldes at Norges vassdrags- og energidirektorat har fastsatt en lavere tillatt inntektsramme, samt betydelige merkostnader knyttet til det kraftige snøfallet i januar 2018. Agder Energi Nett investerer årlig 400 mill. kr i nettet for å sikre leveringskvalitet til kundene. Dette vil ytterligere intensiveres i de mest utsatte områdene.