Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

85,8 millioner til fremtidens energisystem

Enova delte i januar 2018 ut totalt 210,3 millioner kroner til åtte prosjekter for framtidens energisystemer. Flere Agder Energi-selskap er med i tre av disse prosjektene, som til sammen fikk 85,8 millioner kroner.

– Vi er trygge på at prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Enova fikk inn 33 søknader og åtte av dem ble innvilget økonomisk støtte. Målet med Enova-satsingen er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Smartere og mer fleksibelt strømnett

– Vi har et robust energisystem i dag, men dette vil bli utfordret når stadig mer av samfunnet skal elektrifiseres i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da må ny teknologi og nye forretningsmodeller tas i bruk og utvikles, sier Leistad.

Dagens strømnett er ikke bygd for å levere store mengder strøm på kort tid, som kreves ved for eksempel lading av elbiler. Ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat er det behov for å investere 140 mrd. kroner de neste 10 årene. 

Digital og bærekraftig digital satsing

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi er meget godt fornøyd med støtten fra Enova.

- Dette er viktig for å stimulere den digitale satsingen vår slik at vi kan finne nye og bedre måter å bruke strømnettet på i fremtiden. Tildelingen viser at Enova er med på å presse frem den digitale utviklingen vi står midt oppe i, sier Nysted og legger til:

- Vi ser at det å konstant bygge mer strømnett i takt med elbilsalget og befolkningsveksten ikke er bærekraftig i fremtiden, hverken for oss, kundene eller det norske samfunnet.

Fakta Enova-tildelinger:

Dette er de tre prosjektene Agder Energi-selskapene er involvert i og som har fått støtte fra Enova:

Agder Energi – Fleksibilitet
Agder Energi Fleksibilitet vil på vegne av Statnett og tre nettselskap gjennomføre prosjektet Norflex som består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter. Bruk av fleksibilitet skal bidra til reduserte nettinvesteringer og sikrere nettdrift. Prosjektet skal bevise nytten av å bruke fleksibilitet ved dimensjonering og drift av både transmisjonsnett og distribusjonsnett, hvordan fleksibilitet kan benyttes ved anstrengte situasjoner i kraftnett og hvordan fleksibilitet kan brukes til å levere systemtjenester.

Aktører: Agder Energi Fleksibilitet AS, Glitre Energi, Møre Nett, Statnett og Nodes.

Enova-støtte: 22 millioner kroner

Smartgridsenteret - Storskala demonstrasjon av fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett
Istedenfor standardløsninger for utvidelse av nett, som utskiftning og økte kabeldimensjoner, vil prosjektet demonstrere ulike løsninger som alene og samlet sett vil redusere behovet for nettutbygging. Prosjektet vil gjennomføre fire demonstrasjonsaktiviteter, som skal demonstrere felles utfordringer og løsninger med stor nytteverdi for det enkelte selskap.

Aktører: Agder Energi Nett AS, BKK Nett, NTE Nett, Hafslund Nett AS, Eidsiva Nett AS, Skagerak Nett AS, Norgesnett AS, Smartgridsenteret, Epos Consulting AS og NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Enova-støtte: 25,1 millioner kroner

Troms Kraft AS – Senja
Troms Kraft Nett ønsker å gjennomføre en storskala demonstrasjon av smart infrastruktur som styrker forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett. To små tettsteder på Senja i Troms er valgt som cases fordi de har begrenset overføringskapasitet av elektrisk kraft og som samtidig er sårbare ved avbrudd.

Aktører: Troms Kraft Nett AS, Enfo AS, Eaton Electric AS, Powel AS, Solbes AS, Nodes AS, Troms Kraft Produksjon, Ishavskraft AS og Sjømatklyngen Senja AS.

Enova-støtte: 38,7 millioner kroner

Se også sak på enova.no