Vannkraft - en fremtidsteknologi | Agder Energi

Vannkraft - en fremtidsteknologi

I fremtiden kan sørlandsk, fornybar vannkraft bli et viktig element i en grønn, europeisk energisektor.

Kombinasjonen av økt vannkraftproduksjon og flere kraftkabler mellom Norge og utlandet vil budra til økt verdiskaping, bedre forsyningssikkerhet og mer stabile priser for norske forburkere og industrien. Ikke minst vil kabler være et viktig norsk klimabidrag til Europa. Bilde er fra Sarvsfossen, endel av det nye kraftanlegget i Brokke Nord/Sør.

Publisert av Unni Farestveit. 2. september 2014 i: Vannkraft.

Norge og Sørlandet har store, verdifulle vannkraftressurser og nær halvparten av Europas vannmagasinkapasitet. Nærheten til kontinentet gir Agder Energi gode forutsetninger for å kunne spille en viktig rolle i fremtidens europeiske energisystem. Norge har i dag god tilgang på fleksibel kraft fra vannkraftverk med magasiner og stor produksjonskapasitet.

 

Verdifull fleksibilitet

Norge har unike muligheter for å skape nye verdier gjennom å ta i bruk vannkraftens fleksibilitet. Om disse verdiskapingsmulighetene skal realiseres  må  det bygges flere utenlandsforbindelser. For å kunne selge fleksibel kraft til Europa er det en helt sentral forutsetning at det bygges tilstrekkelig kapasitet i mellomlandsforbindelser som kan transportere den fleksible kraften fra produksjonsenheten til forbrukeren. Agder Energi mener at myndighetene må legge til rette for at utbygging av flere slike forbindelser kan skje raskt, slik at Europa ikke etablerer alternative ikke-fornybare løsninger.


Etterspørselen etter fleksibel, fornybar kraft øker i Europa. Å sikre lønnsom avsetning på våre fornybarressurser vil komme alle innbyggerne på Agder til gode gjennom utbytte, skatter og avgifter til de 30 eierkommunene, og inntekter til staten gjennom Statkraft.

 

Ja til fornybar energi

EUs mål er å redusere klimagassutslippene med 20 prosent og øke andelen fornybar energi til 20 prosent innen 2020. Regelverket gir incentiver for å legge om til lavutslippsteknologier – særlig fornybar energiproduksjon. Det langsiktige målet er å skape et lavutslippssamfunn hvor energisektoren har tilnærmet nullutslipp av klimagasser.

 

Økt fornybar produksjon

Med innføringen av EUs fornybardirektiv har Norge forpliktet seg til å oppnå en fornybarandel i Norge på 67,5 prosent innen 2020. Det viktigste virkemiddelet for å nå dette er den svensk-norske elsertifikatordningen. Målet her er å realisere 26,4 TWh ny produksjon til sammen i begge landene, innen 2020. Dette tilsvarer årlig energibehov til over 1,3 millioner boliger, eller om lag 10 prosent av dagens totale årsproduksjon i Norge og Sverige. Økt fornybarproduksjon, kombinert med få utenlandsforbindelser og lite endring i kraftforbruket, kan gi et betydelig kraftoverskudd i Norden de neste par tiårene.

 

Konkurransekraft

Vi kan tilby fornybar energi som kan erstatte europeisk kullkraft og bidra til reduserte klimagassutslipp. Vår regulerbare vannkraft med stor lagringskapasitet kan bidra til å balansere et europeisk energisystem med økende andel vind- og solkraft. Vi kan eksportere norsk vannkraft når det er lite vind og sol i Europa.

 

Økt kabelkapasitet vil i våte år bidra til at Norge kan selge fornybar energi til utlandet, og dermed opprettholde høy verdiskaping  på grunnlag av naturressursene våre. I tørre år vil vi kunne kjøpe strøm fra utlandet og unngå de rekordhøye strømprisene vi har opplevd i senere tid. Samtidig vil vi kunne bidra til at EU-landene reduserer sine klimagassutslipp og øker andelen fornybar energi.

 

Europeisk krafthandel

En studie utført av Thema Consulting Group på oppdrag fra Agder Energi, Lyse Energi, BKK, Statkraft og Vattenfall viser at bygging av flere utenlandsforbindelser er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Agder Energi støtter helhjertet opp om Statnetts kabelprosjekter til Tyskland og til Storbritannia.

 

Agder Energi mener Norge bør bygge flere utenlandskabler.

 

 

 

 

 

Unni Farestveit, direktør Samfunnskontakt i Agder Energi.

 

Kommentarer:

comments powered by Disqus