Et industrielt kraftsenter | Agder Energi

Et industrielt kraftsenter

Vi synes det er flott at regionen oppleves som et turistmål og som et godt sted å bo. Men vi synes ikke det er flott at regionen primært oppfattes som Kaptein Sabeltann for de yngre og hvilehjem for de eldre.

Agder Energis hovedkontor, Kraftsenteret, på Kjøita i Kristiansand.

Publisert av Tom Nysted. 6. juni 2014 i:

ørlandet er Norges

største eksportregionpå industrielt bearbeidede produkter, og en av norges ledende regioner når det gjelder eksport fra landbaserte bedrifter. Vi er i det norske tetsjiktet når det gjelder vekst i kunnskapsintensive yrker, i inntekter og i verdiskaping. Teknologidrevne virksomheter innen offshore, prosessindustri og energi er blant de store verdiskaperne på Agder.

Det er imidlertid en godt bevart hemmelighet utenfor regionen. Vest-Agder har femdoblet verdiskapingen innen maritim industri siden 2004. Vi har en verdensledende boreteknologiklynge og unik kompetanse på oljeservice. På Sørlandet har vi tusenvis av arbeidsplasser i en omfattende og avansert prosessindustri og hos en av Norges største energiprodusenter. Likevel er det bare 18 prosent av befolkningen utenfor regionen som forbinder næringslivet i regionen med petroleumsindustri, bare 20 prosent som forbinder oss med kunnskapsbedrifter, bare 15 prosent som forbinder oss med prosessindustri og bare 6 prosent som forbinder oss med kraftproduksjon. Det viser Omdømmebarometeret 2013, som ble presentert for et par måneder siden. 

I den norske befolkningens oppfatninger av Tromsøregionen, Bergensregionen, Osloregionen, Stavangerregionen og Trondheimsregionen scorer Kristiansandsregionen dårligst av alle på spørsmål om næringslivets evne til å omstille seg, på nyskapende næringsliv, på tilrettelegging for næringsliv og på interessante jobber for folk med høyere utdanning. Det er på den nasjonale arenaen at kunnskapsutfordringen ligger.

Befolkningen på Agder har et godt bilde av den regionen de lever i. Men Omdømmebarometeret viser at vi har et særlig stort gap mellom vår oppfatning av oss selv, og den oppfatning resten av landet – med andre ord om lag 90 prosent av befolkningen – har av oss.

Så kan man spørre seg om det betyr noe at folk utenfor regionen ikke forbinder oss med et vitalt næringsliv, en offensiv og ledende eksportindustri, en pilar i offshorenæringen og en stor energileverandører. Ja, det betyr noe. Dels for selvfølelsen, men først og fremst for tilførselen av dyktige mennesker som vi trenger for å opprettholde og videreutvikle verdiskapingen. Det er en sammenheng mellom det bildet mennesker som ikke bor her har av ”Sørlandet” og noen andre funn i undersøkelsen: Vi kommer dårligst ut både på spørsmål om folk kunne tenke seg å studere i regionen og dårlig ut på spørsmål om de kunne tenke seg å arbeide her.

For en teknologidrevet industri som vår er det alvorlig dersom unge, dyktige ingeniører, statsvitere og økonomer drar til Rogaland, Oslo eller Sunnmøre framfor Agder.

Vi er i følge omdømmebarometeret primært attraktive som en region for reiseliv, turisme og opplevelse. Mange kan også tenke seg å bo her, men ettersom få kan tenke seg å studere og arbeide her er det ikke urimelig å anta at det reflekterer et ønske om å bli en del av det gode liv på Sørlandet når man skal hvile ut etter et hektisk arbeidsliv. Vi synes det er flott at regionen oppleves som et turistmål og som et godt sted å bo. Men vi synes ikke det er flott at regionen primært oppfattes som Kaptein Sabeltann for de yngre og hvilehjem for de eldre. Vi tror det er uheldig for rekruttering til næringslivet, for forskning og utdanning, for verdiskapingen, for vår selvfølelse og for vår egen holdning til produktivitet og effektivitet, at en region som er i ledelsen når det gjelder industriell verdiskaping på dette området lever et nasjonalt liv i skyggen av Stavanger, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Bergen og Oslo. Vi tror til og med at det reduserer vår innflytelse når det gjelder politisk prioritering og oppmerksomhet. Det er sikkert mange forklaringer på at det er blitt slik. Det handler om et sørlandsbegrep som historisk og litterært er knyttet til kystkultur og sommeridyll, om dyktig posisjonering fra den moderne turistsektoren i regionen, om miljøer mer farget av innflytelsesrike familier og personligheter enn av moderne bedrifter, og om en nasjonal medieinteresse som er mer rettet mot sosiale utfordringer på Agder enn mot det faktum at verdiskapingen hos oss nå vokser raskere enn de fleste andre steder i fastlandsNorge. Men først og fremst er dette et ansvar som hviler på oss som er ledere i de mange store og små teknologiske, kunnskapsdrevne bedriftene på Agder – og på Agders  politikere. Vi løfter i for liten grad fram Agder på den nasjonale arenaen som en av landets sterkeste industri- og energiregioner.

Vi har mye å være stolte av: Vekst og verdiskaping i eliteklassen, spennende og krevende arbeidsmiljøer, store eksportverdier og en svært god balanse mellom industrielle sektorer som petroleumsrelatert virksomhet, prosessindustri og produksjon av fornybar energi, en balanse som Norge vil trenge mer av i fremtiden. Som industriledere må vi flinkere til å avrapportere på nasjonale arenaer om verdiskapningen og utviklingen som foregår i det enkelte selskap, og vi bør bli langt mer offensive i å initiere og delta i nasjonale debatter om industriutvikling og rammevilkår.

Hvordan vi kan posisjonere vår region bedre som teknologiregion, industriregion og energiregion, er en diskusjon vi gjerne inviterer kolleger i andre selskaper og landsdelens politikere til å delta i.

 

29. april 2014

Tom Nysted
Konsernsjef Agder Energi

og

Tor Henning Ramfjord
Adm. direktør National Oilwell Varco Norway

Kommentarer:

comments powered by Disqus