Det skulle bare mangle! | Agder Energi

Det skulle bare mangle!

Hovedtemaet for årets Enova-konferanse var hvorvidt norsk økonomi og næringsliv er rustet for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Illustrasjonsfoto

Publisert av Tom Nysted. 1. februar 2019 i: lavutslippsamfunn digitalisering fleksibilitet innovasjon

Det ville være ganske flaut om vi ikke var det, for det skulle da bare mangle.

 

Globalt står produksjon av elektrisitet for over 25 prosent av klimagassutslippene. På dette feltet er Norge alt et lavutslippssamfunn. 96-98 prosent av norsk elektrisitet produseres med ren og evigvarende vannkraft.

 

Transport er en annen stor klimasynder i verden. Men i Norge har vi den suverent høyeste andelen privatbiler med nullutslipp i verden. Salget av el-biler øker år for år.

 

Global og regional politikk legger føringer for norsk næringsliv, enten vi vil det eller ikke. Klimaproblemet stopper heller ikke ved Norges grenser.

 

Takket være to forhold oppdaget vi i Agder Energi ganske tidlig at energimarkedene ville endre seg, og at det ville bety mye for oss.

 

På den ene siden viste analyser at strømprisene ville synke og investeringsbehovet samtidig øke radikalt, særlig nettinvesteringer. På den andre siden fulgte vi godt med på utviklingen av klimapolitikk i Europa, og så hvordan avansert teknologi spilte en stadig større rolle i endringen av energimarkedene.

 

Som leder er det min jobb å sørge for at konsernet drives lønnsomt, i dag, i morgen og i overmorgen. Som leder er det også mitt ansvar å vurdere om vi selv kunne håndtere endringene, eller om vi måtte spille sammen med andre kompetansemiljøer.

 

Vi måtte erkjenne at vi ikke kunne alt selv.

 

Det var begynnelsen på en innovasjonsreise som jeg tror vil gjøre Agder Energi til noe mer enn et vannkraftkonsern. I korte trekk har denne reisen så langt gått i tre faser, som delvis har gått parallelt:

 

Vi startet et samarbeid med flere forskningsmiljøer og teknologiselskap, der Microsoft USA var og er sentral. Pilotprosjektets opprinnelige hensikt var å redusere investeringsbehovet i nettet ved å styre strømflyten i nettet bedre, gjennom bruk av digitale løsninger.

 

Vi så raskt at løsningene åpnet nye forretningsmuligheter; vi utviklet teknologi som kunne løse store utfordringer et energimarked i rask endring. Derfor kjøpte vi oss i annen fase kjøpte inn i flere tyske selskaper. De er kommet særlig langt i å tilby beslektede løsninger for store europeiske virksomheter, og formidler og forvalter strøm fra vindkraftprodusenter.

 Deretter utviklet vi en ny elektronisk markedsplass, NODES medNord Pool, Europas ledende kraftbørs, som medeier. Vi tror NODES kan utvikles til en global modell for trygg og nøytral handel med kraft, for et marked som preges mer og mer av fleksible løsninger og lokal strømproduksjon.

I det store, europeiske bildet ser vi et energimarked som endrer seg gjennom avkarbonisering, desentralisering og digitalisering. Dette endrer energimarkedene og energiselskapene, også i Norge og Norden.

 

Kull er den største klimasynderen i europeisk kraftproduksjon, men er nok endelig på vei ned og ut. Strømproduksjon fra kull i Nord-Europa blir erstattet av vind – og solteknologi, som er avhengig av meteorologiske svingninger, og derfor i utgangspunktet en ustabil og til dels uforutsigbar strømleverandør. Samtidig øker elektrifiseringen av samfunnet, med et forbruksmønster som krever mer effekt i korte intervaller. El-biler og induksjonstopper er eksempler.

 

Gapet mellom en strømforsyning som er ustabil og lite forutsigbar, og et økende behov for trygg strømforsyning og effektkrevende forbruk, forsøker man å løse på flere måter. Man kan balansere vind med vannkraft fra mellomlandskabler, slik vi alt gjør i kraftutvekslingen med Danmark. Man kan i noen utstrekning lagre strøm i stadig bedre batterier, selv om kapasiteten fortsatt er begrenset.

 

Dessuten utnytter man tilgjengelig strøm bedre gjennom såkalte fleksibilitetsløsninger. Enkelt sagt kobler man sammen ulike strømforbrukere og ulike strømprodusenter ved hjelp av digitaliserte nettløsninger, «smarte» nett. Konkret betyr det at dersom storforbrukere av strøm har et svingende strømforbruk, kan tilgjengelig strøm på sekunders varsel mot betaling styres til forbruk et annet sted. Det er dette vi særlig har satset på i Agder Energi.

 

Energiselskapene videreutvikler seg fra kraftleverandører til leverandører av energitjenester, og energimarkedet videreutvikler seg fra et strømmarked til et marked for salg og kjøp av fleksibilitet. I dette markedet er avanserte digitale teknologier og kunstig intelligens avgjørende. Dermed blir energiselskapene i stadig større grad også teknologiselskap.

 

Dette vil endre både selskapene og vår rolle i samfunnslivet – i Norge og i Europa. Det er viktig å huske på at kraftbransjen forvalter den mest kritiske infrastrukturen i det moderne samfunnet. Våre selskap vil få en sentral rolle i videreutviklingen av utslippsfrie byer og bygder.

 

I Norden får vi økende elektrifisering av veitransport, havner og næringsbygg, et økende antall datasentre med store strømbehov og industrier som skal elektrifiseres enda mer.. I et slikt hel-elektrifisert samfunn vil vi få et nordisk fleksibilitetsmarked, der også kraftintensive industrier som smelteverk kan operere som «batterier» ved å omsette strøm de ikke bruker.

 

Noe av det mest positive som har skjedd i Norge de siste 5-6 årene er at digitalisering er blitt et industribegrep, et næringslivsbegrep. Før var digitalisering en greie reservert for teoretikere, tåkefyrster og tech-fantaster, og illustrasjonene på digitaliseringens revolusjonerende virkning var musikk, film, medier og reklame.

 

Nå har industrien begynt å ta digitalisering inn i kjernevirksomheten. Dermed blir også et annet begrep, innovasjon, mer konkret og meningsfylt.

 

Innovasjon handler nemlig ikke bare om gründere, startup-selskap og banebrytende teknologiske oppdagelser. Først og fremst handler innovasjon om at industrielle virksomheter ser hvordan markeder vil endre seg og hvilke muligheter som finnes til å drifte lønnsomt også fremover.

 

Det krever ledelse, ansvar, mot og erkjennelse av at andre miljøer kan by på løsninger man ikke har funnet på selv. Det er i fusjonen mellom vår kunnskap som kraftselskap og Microsofts kunnskap som et ledende digitalt selskap at vi har funnet vår vei videre.

 

Kommentarer:

comments powered by Disqus