Fremtidens nett har kunden i sentrum | Agder Energi

Fremtidens nett har kunden i sentrum

Økende produksjon av solkraft og vindkraft utfordrer strømnettet. Kunden får nye roller, og verdiskapingen i kraftsystemet flyttes. Smarte nett og nye forretningsmodeller vil bidra til å svare på utfordringene.

Illustrasjonsfoto

Publisert av Jan Pedersen. 27. februar 2017 i: fremtiden nett

Det norske kraftsystemet er utviklet gjennom hundre år, med basis i vannkraft. Investering i vannkraft har et svært langsiktig perspektiv, og bransjen har derfor fått ord på seg som å være lite interessert i endring.

 

Energiverkenes rolle har vært å levere strøm til alle kunder når de trenger det, mens kundene rolle har vært å betale for strømmen. Kundene har hovedsakelig forholdt seg til en strømregning som kommer i posten fra energiverkene. De siste ti årene har de i tillegg kunnet lese regningen på web.

 

Kunden blir produsent
Solkraft - veldig ofte installert hos sluttbrukere – er på vei inn over hele verden. Utbyggingen vokser raskt som følge av raskt fallende priser på solcellepaneler. I flere land er det allerede like billig for kundene å produsere strøm selv med solpaneler som å kjøpe strømmen fra nettet. Kunden kan dekke både eget forbruk og levere et eventuelt overskudd på dagtid til nettet. For ytterligere å øke bruken av solkraft, ser vi at stadig flere installasjoner kobles til batterier som lagrer solkraft produsert på dagtid til bruk om natten.

 

En slik utvikling representerer en fullstendig endring av kraftflyten i kraftsystemet. Brukere av nettet har i hovedsak vært koblet til distribusjonsnettet og fått sin kraft fra sentraliserte vannkraftanlegg. De stordriftsfordeler som tidligere har gjort det lønnsomt å satse på store, sentralisert produksjonsanlegg, blir nå utfordret fra like billig kraft produsert fra solpaneler, montert på kundenes egne bygg. 

 

Raskere i andre land
Det forventes at utbredningen av solkraft vil fortsette. Når volumene som produseres lokalt øker, vil kraftproduksjonen flyttes nærmere kunden. Vi går dermed mot en mer distribuert kraftproduksjon. Denne utviklingen går raskere i andre europeiske land enn i Norge. Årsaken er at er at sol i Norge i praksis vil erstatte vannkraft, som jo allerede er fornybar kraft.

 

Nettet utfordres
For å håndtere en utvikling med sol og vind i distribusjonsnettet, får nettselskapene betydelig økte driftsutfordringer. De må derfor forberede seg på store endringer med hensyn til hvordan nettet skal betjene kunder som både produserer og lagrer sin egen kraft.   

 

Mer desentral produksjon og lagring fører til at verdiskapingen gradvis flyttes fra sentraliserte til desentraliserte kraftsystemer, det vil si nærmere kunden. D Disse trendene kommer til å prege fart og retning for utviklingen av kraftsystemene fremover.  

 

Nye forretningsmodeller
Jo mer sol og vind som knyttes til distribusjonsnettet, jo større blir variasjonene i produksjonen som nettet må håndtere. Dette må balanseres ut ved å ta i bruk fleksibilitet som allerede finnes i kraftsystemet, men som det tidligere ikke har vært bruk for. For at man skal kunne skape et optimalt kraftsystem, må nettselskapet først og fremst bygge et smart nett.

 

Et slikt nett må kunne ta hensyn til alle fremtidige produksjons- og fleksibilitetsressurser, men også den fleksibiliteten som befinner seg hos kundene. Dette er bare mulig dersom det utvikles nye markedsplasser og forretningsmodeller hvor kunden blir en sentral og aktiv aktør. Innovasjon er nøkkelen til at en slik utvikling kan realiseres.  

 

***

I neste artikkel skal vi se på hvordan den desentrale utviklingen skaper behov for nye markedsplasser i kraftsystemet.

 

Kommentarer:

comments powered by Disqus