Fremtidens nett krever nye markedsplasser | Agder Energi

Fremtidens nett krever nye markedsplasser

Innmating av store volumer strøm fra variable kilder som sol og vind skaper behov for fleksibilitet fra kundenes side. Nettselskapene må bidra til utvikling av nye forretningsmodeller som kan frigjøre slik fleksibilitet.

Illustrasjonsfoto

Publisert av Jan Pedersen. 1. november 2017 i: Fremtiden Fleksibilitet Nett

Når store volumer sol- og vindkraft knyttes til kraftnettet, oppstår det behov for nye markedsmodeller.  Sol- og vindkraft kan ikke reguleres. Det vil si at de kun produserer kraft når sola skinner, eller når det blåser. For at kraftnettet skal oppleves stabilt av kundene, må produksjon og forbruk alltid være i balanse, selv om begge deler kontinuerlig varierer uavhengig av hverandre.  Økt variasjon i kraftproduksjonen, vil i fremtiden også kreve økt fleksibilitet i forbruket. I praksis betyr det at jo mer kundene kan tilpasse seg til variasjoner i produksjonen, jo bedre stabilitet.

 

Må stimulere til ny fleksibilitet
Fremtidens markedsdesign må legge til rette for at fleksibilitet hos kundene kan bli frigjort. I dag ligger fleksibiliteten i justert produksjon av kraft fra fossile brensler som kull og gass, samt i vannkraftmagasiner. Etter hvert som fossile brensler fases ut, må produksjonsfleksibiliteten erstattes med lagring av kraft eller forbruksfleksibilitet. Vannkraftmagasinene vil fremdeles fungere som en viktig fleksibilitetsressurs.

I tillegg til å frigjøre forbrukerfleksibilitet i kraftsystemet, må ny markedsdesign også håndtere økt investering i produksjon og distribuert lagring hos kunder. Kunden går over i en rolle som "prosumer", en kombinert producer og consumer. Dagens markedsmodeller som omfatter engrosmarkedet, balansemarkedet og sluttbrukermarkedet, gir ikke tilstrekkelig prissignaler til at kunder stimuleres til å dele sin fleksibilitet. Uten intensiver vil man risikere at kundene heller bruker sin fleksibilitet til å redusere avhengigheten av strøm fra nettet.

 

Størst behov i distribusjonsnettet
En slik utvikling kan unngås gjennom utvikling av nye, og mer relevante markedsplasser i kraftsystemet. Fremtidens marked må sikre at det er balanse mellom nettselskapets inntekter og deres utgifter til økt innsats for å stabilisere og frigjøre fleksibilitet i kraftnettet.  Det finnes i dag ikke markedsplasser som tar hensyn til dette. Slike markeder må derfor etableres. Først og fremst i distribusjonsnettet, der behovene er størst.

Nettselskapene kan ikke fortsette med lik fordeling av alle driftskostnader. En slik modell bidrar ikke til å identifisere ledig fleksibilitet i kraftnettet. Det er kun når man klarer å gi verdi til tilgjengelig fleksibilitet at den kan bli frigjort. I fremtiden må nettselskapene klare å gi verdi til aktive kunder som kan bidra til stabilisering av nettet. Et nytt fleksibilitetsmarked vil være det beste verktøy for å oppnå dette.  

 

Krever aktive nettselskap
For kunne bygge verdier inn i eksisterende kraftnett, må nettselskapene selv delta i utviklingen av nye markedsplasser med nye tjenester. Det må videre legges til rette for at kundene kan delta på slike markedsplasser, gjennom kundesentriske forretningsmodeller. Slike forretningsmodeller er allerede under utvikling. De designes som digitale plattformer. hvor transaksjoner gjennomføres automatisk i sanntid.

Hvordan nettselskaper tilpasser seg utviklingen varierer fra land til land, basert på hvor sterke drivere som finnes for endring og om endringene er drevet av markedet eller politikk (subsidier). I alle land vil det imidlertid være markedsledere, som går foran og tilpasser seg i takt med utviklingen.

 

***

 

I neste artikkel vil vi se på hvordan smarte nett og vannkraft sammen vil være nok til å sikre leveringssikkerheten i det norske kraftsystemet. 

Kommentarer:

comments powered by Disqus